Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως εργαλείο υγειούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος, πατώντας εδώ.