Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
· Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του Προγράμματος.
· Η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
· Η κατάρτιση στελεχών στο πλαίσιο της Πολιτικής «Υγεία για Όλους» για την περιοχή της Ευρώπης.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος πατήστε εδώ.