Μετα-διδακτορικό

Μετα-Διδακτορική  Έρευνα/Σπουδές (Post-Doc)

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

 

Επιλογή Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος, που ενδιαφέρεται να διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα, μπορεί να υποβάλει αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γραμματεία του Τμήματος. Αφού έρθει σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή -ο επιβλέπων την έρευνα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή- για το θέμα και τη δομή του, τότε ο υποψήφιος υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (για τη φόρμα κάντε κλικ εδώ).

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα).

3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη διδακτικού προσωπικού ελληνικού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5. Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας (για τη φόρμα κάντε κλικ εδώ).

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

Διεύθυνση κατάθεσης δικαιολογητικών: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 1ος, Γραφείο: 110 | E-mail:  | Τηλ.: 210 4142077 Fax: 210 4142346. 

 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι δύο (2) έως τρία (3) έτη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί ο χρόνος αυτός με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία της Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβε την απόφαση για την αποδοχή του υποψηφίου.

 

Υποχρεώσεις 

Οι υποψήφιοι μετά-διδάκτορες υποχρεούνται:

  • να υποβάλλουν κάθε χρόνο ετήσια έκθεση προόδου στη Συνέλευση του Τμήματος.
  • να συμμετέχουν στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και στην επιτήρηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, εφόσον τους ζητηθεί.
  • να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε Σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα.
  • να συμμετέχουν στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμήματος.

Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό του Τμήματος, μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του υποψηφίου από το Τμήμα.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες (χρηματοδότηση, υποχρεώσεις, διαγραφή), δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.