Διδακτορικό

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η διδακτορική έρευνα θα πρέπει να συντελεί στην προαγωγή της επιστήμης και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Πεδία Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται κυρίως, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται, στα παρακάτω οκτώ (8) πεδία:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ JEL CLASSIFICATION  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Mathematical and Quantitative Methods  C Χ. Αγιακλόγλου, Ν. Μιχελακάκης
International Economics  F Α. Κανάς, Ι. Κοκορέ, Κ. Κοτταρίδη, Π. Παντελίδης
Financial Economics  G Π. Βλάμης, Α. Κανάς, Μ. Ψυλλάκη
Public Economics   H Κ. Ελευθερίου, Σ. Χατζηδήμα
Health, Education, and Welfare  I Α. Βοζίκης, Μ. Ράικου, Θ.Μ. Χλέτσος
Labor and Demographic Economics  J Κ. Ελευθερίου, Θ.Μ. Χλέτσος
Industrial Organization  L Δ. Γιαννέλης, Μ. Πολέμης, Μ. Τσελεκούνης, Ε. Φαφαλιού

Business Administration and Business Economics

Marketing / Accounting

Personnel Economics

M Ι. Πολλάλης, Ε. Φαφαλιου, Σ. Χατζηδήμα
Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth O K. Δρίβας, Σ. Καρκαλάκος, Χ. Οικονομίδου

Agricultural and Natural Resource Economics

Environmental and Ecological Economics

Q Κ. Δρίβας, Μ. Πολέμης
Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics R Π. Βλάμης, Σ. Καρκαλάκος, Ε. Σαμπράκος

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε συγγενές αντικείμενο. Εφόσον τα παραπάνω κριτήρια ικανοποιούνται, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν πεδίο έρευνας και επιβλέποντα καθηγητή και κατόπιν συνεννόησης με τον τελευταίο να συντάξουν την ερευνητική πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας.

 

Δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος, που ενδιαφέρεται να διεξάγει διδακτορική έρευνα, κατόπιν συννενόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή (Επίκουρο, Αναπληρωτή ή Καθηγητή), μπορεί να υποβάλει αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γραμματεία του Τμήματος με τα  παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (για τη φόρμα κάντε κλικ εδώ).
 2. Πρόταση (proposal) εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας (για την πρόταση κάντε κλικ εδώ).
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό).
 4. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη διδακτικού προσωπικού ελληνικού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Απόδειξη γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ότι υποστηρίζει την αίτησή του.

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 1ος, Γραφείο: 110 | E-mail:  | Τηλ.: 210 4142077 | Fax: 210 4142346.

 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας είναι τρία (3) έως έξι (6) έτη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί ο χρόνος αυτός, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Τμήματος, μέχρι ενός έτους. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που έλαβε την απόφαση για την αποδοχή του υποψηφίου.

 

Γλώσσα συγγραφής

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει δικαίωμα να επιλέξει τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, κατόπν συνεννόησης με τον Επιβλέπων Καθηγητή και την Τριμελή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπ. Διδάκτορας θα πρέπει να συμπεριλάβει στη διατριβή περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

 

Υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται:

 • να υποβάλλουν κάθε χρόνο ετήσια έκθεση προόδου στη Γ.Σ. του Τμήματος.
 • να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τμήματος, ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά από έγκριση του Τμήματος υποδοχής, εφόσον ο επιβλέπων καθηγητής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το κρίνει απαραίτητο.
 • να συμμετέχουν στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και στην επιτήρηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, εφόσον τους ζητηθεί.
 • να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε Σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα.
 • να συμμετέχουν στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμήματος.

Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό του Τμήματος, μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του υποψηφίου από το Τμήμα.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.