Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης