Ερευνητικά Δοκίμια (Working Paper Series)

Η Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση (Economics Working Paper Series - EWPS) αναρτά την τρέχουσα έρευνα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η σειρά αυτή, αποτελείται από επιστημονικά άρθρα, τα οποία είναι "υπό συζήτηση" (“work in progress”) και έχει ως στόχο τη διάχυση της γνώσης και τη συμβολή σε δίαφορα ερευνητικά πεδία.

 

[Υπό κατασκευή]