Ομότιμος Καθηγητής Ευθύμογλου Πρόδρομος

Το 2007, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης