Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι έντονη και εκδηλώνεται κυρίως με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, την έκδοση βιβλίων και μονογραφιών, τη συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, με ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, με ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, με συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κ.ά.