ΜΟΔΙΠ

Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), (Ν. 4009, άρθρο 14, παρ. 1).

Για όλα τα παραπάνω, σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου "Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας" (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη ή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του οικείου ιδρύματος και στη σύνθεσή της μετέχουν τρία μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ένας κοινός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με την απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου κάθε ιδρύματος (Ν. 3374, άρθρο 2, παρ. 4).

Η ΜΟΔΙΠ οφείλει να οργανώνει και να εφαρμόζει εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) που διέπεται από αρχές, κριτήρια και κανονιστικό πλαίσιο με συγκεκριμένες διεργασίες και επιμέρους διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των παρεχόμενων, από το Ίδρυμα, υπηρεσιών (Ν. 4009/2011, άρθρο 14, παρ. 2).

Ειδικότερα, είναι αρμόδια για (Ν.4009/2011, άρθρο 14, παρ. 2):

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που συναποτελούν το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του,

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος,

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. 

 Αναλυτικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Καταγραφή αρμοδιοτήτων Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΦΕΚ 1497 Β'/2-5-2018)