Πληροφοριακά Συστήματα

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου με διαχειριστικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα καλύπτονται οι λειτουργίες των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, η Διεύθυνση Οικονομικού, η Διεύθυνση Διοικητικού, η Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Διασύνδεσης κ.λπ. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων παρέχονται σε όλους τους φοιτητές, μέσω Internet, δυνατότητες πληροφόρησης για τις βαθμολογίες τους, εισαγωγής δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων, αιτήσεων για πιστοποιητικά κ.λπ. Ανάλογες δυνατότητες υποβοήθησης του διδακτικού έργου παρέχονται και στα μέλη του διδακτικού προσωπικού.