Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης & Τεχνικών Έργων συμβάλλει στην ικανοποίηση των Πληροφοριακών αναγκών που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα σχεδιάζει και υλοποιεί τις υποδομές πληροφορικής, υποστηρίζει τεχνικά και εξασφαλίζει τη καλή λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής. Ο εξοπλισμός είναι κατανεμημένος σε εργαστήρια υπολογιστών (computer labs), σε εξειδικευμένα εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, σε γραφεία του διδακτικού προσωπικού και σε διοικητικές υπηρεσίες.