Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες τoυ τμήματος Μηχανοργάνωσης κατανέμονται ως εξής:

 • Η συλλογή στοιχείων, η παραγωγή και ο έλεγχος αποτελεσμάτων στις διοικητικές εφαρμογές.
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υλικό (HARDWARE).
 • Ο χειρισμός και η επίβλεψη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Ο έλεγχος προμηθειών εξοπλισμού και αναλωσίμων, παρακολούθηση συμβάσεων συντήρησης.
 • Ο έλεγχος και η εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ.
 • Η υποστήριξη λογισμικού του συστήματος.
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση εφαρμογών φοιτητικών θεμάτων, οικονομικών εφαρμογών και προσωπικού και ειδικών εφαρμογών.
 • Η υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών.
 • Η υποστήριξη εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Η συντήρηση και εμπλουτισμός της συλλογής προ-γραμμάτων.
 • Η τεκμηρίωση επιστημονικών προγραμμάτων, προγραμμάτων γενικής χρήσης και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε αυτά.
 • Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα που έχουν σχέση με τις εφαρμογές.