Γενικές Πληροφορίες

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 1996, έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Δίκτυο του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνίσταται από το ενοποιημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων, το οποίο εκτείνεται σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου, και τις δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού.

Οι κύριες δραστηριότητες του ΚεΔΔ περιλαμβάνουν :

  • Τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού και του δικτυακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής.
  • Τη διαχείριση των δικτυακών υπηρεσιών.
  • Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.
  • Την έρευνα και ανάπτυξη μέσω των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ΚεΔΔ αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριο στόχο, τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις του Ιδρύματος.