Αρμοδιότητες

Το ΚεΔΔ του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων,
 • Διαχείριση του εξοπλισμού του τηλεφωνικού δικτύου (διασύνδεση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων, απόδοση αριθμών και δικαιωμάτων σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος)
 • Σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού,
 • Υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και την δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης,
 • Ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει το Ίδρυμα.
 • Διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο,
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα του ενοποιημένου δικτύου και δεδομένων,
 • Ανάπτυξη και διαχείριση κεντρικών δικτυακών υπηρεσιών,
 • Υποστήριξη κεντρικών δικτυακών υπηρεσιών ΕΔΕΤ,
 • Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
 • Εισήγηση προτάσεων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων και του τηλεφωνικού δικτύου,
 • Σύνταξη και ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 • Διαχείριση του κεντρικού δικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου,
 • Δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων,
 • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδημαϊκών δικτύων,
 • Συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα,
 • Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς) στα πλαίσια εξωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.