Ιστορία του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

 • Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών.
 • Το 1949, με το Ν.Δ. 1245/49, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της.
 • Τo 1958 Η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (ΝΔ 3876/58). Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα των άλλων ΑΕΙ.
 • Από το 1966 (ΝΔ 4578/1966) η σχολή λειτούργησε ως ΝΠΔΔ.
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ. απόφ. 146652/71)
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Με το Ν.1268/82 η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως μονοτμηματικό ΑΕΙ. Με το ΠΔ 43/1984 όμως η Σχολή οργανώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τρία τμήματα : Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τον Ιούνιο του 1989, με το ΠΔ 377/89, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο οποίο προστέθηκαν τρία ακόμα Τμήματα Σπουδών, δηλαδή:

          - Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
          - Ναυτιλιακών Σπουδών
          - Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

 • Από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 στα ήδη λειτουργούντα τρία Τμήματα (Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης), προστέθηκαν σε λειτουργία μόνο τα δύο νέα από τα τρία προβλεπόμενα.

          - Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
          - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 • Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας  άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 ως Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και μετονομάσθηκε με το Π.Δ. 113/30-4-2002/ ΦΕΚ 95
 • Το Τμήμα Πληροφορικής άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993.
 • Το Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2δ.γγ. του Ν.3027/28-6-2002/ΦΕΚ 152, μετονομάσθηκε σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Κατόπιν, σύμφωνα με το Π.Δ. 151/2009, ΦΕΚ 194/Α'/1-11-2009, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
 • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
 • Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.