Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού να διδάξουν στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προκήρυξη Κινητικότητας για Διδασκαλία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού με σκοπό διδασκαλία σε πανεπιστήμια υποδοχής με τα οποία έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διμερείς συμφωνίες, οι οποίες είναι αναρτημένες εδώ.

Λόγω  μειωμένης χρηματοδότησης του προγράμματος, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει ορίσει πως η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να έχει ως διάρκεια από δύο διαδοχικές μέρες έως και μια βδομάδα (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδίου) και προβλέπεται τουλάχιστον οχτώ ώρες διδασκαλίας/ βδομάδα, ώστε να δοθεί ευκαιρία για μεγαλύτερο αριθμό μετακινήσεων.

Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας προβλέπεται:

 • η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης που υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως θα προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
 • η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας  και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (zero grant).

Διαδικασία Συμμετοχής

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018–2019, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

1ο στάδιο

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας σε ένα Ίδρυμα Υποδοχής, με το οποίο υπάρχει διμερή συμφωνία, θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην σελίδα του Γραφείου έως και τις 21 Ιουνίου 2019. Η αίτηση αυτή πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και να συνοδεύεται με το letter of acceptance με το ακριβές διάστημα μετακίνησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής.

 

Κριτήριο

Μόρια

1

Βαθμίδα

Καθηγητής                                          15

Αναπληρωτής Καθηγητής                8

Επίκουρος Καθηγητής                      6

Λέκτορας                                            5

ΕΔΙΠΕΕΠ                                        4

2

Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν

Καμία μετακίνηση στο παρελθόν   15

 

3

Δυνατότητα επέκτασης διμερών συμφωνιών

25

4

Προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

15

5

Προστιθέμενη αξία στη Διεθνή Στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιά

20

6

Πληρότητα Αίτησης Μετακίνησης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά κυρίως με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+.

2ο Στάδιο  

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν  το 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση

 1. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων
 2. Σύμβαση συμπληρωμένη σε τρία αντίτυπα 
 3. Staff Mobility Agreement
 4. Εντολή Πληρωμής και άνοιγμα προμηθευτή, τα οικονομικά αυτά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της επιχόρηγησης περιλαμβάνει:

Α) Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται  βάσει  χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 ΔΙΑΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ       ΠΟΣΟ 
 Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:  20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
 Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:              180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
 Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:            276 ευρώ ανά συμμετέχοντα
 Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:         360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:         530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
 Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:         820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
 Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:            1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Β) Επιχορήγηση για την κάλυψη Ατομικών Εξόδων

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα προορισμού:

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ποσό ημερήσιας

επιχορήγησης ( € ανά

ημέρα)από 1 – 14 ημέρες

μετακίνησης

Ποσό ημερήσιας

επιχορήγησης ( € ανά

ημέρα)από 15 – 60

ημέρες μετακίνησης

Ομάδα A - Νορβηγία, Δανία,

Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο,

Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία,

Φινλανδία, Λιχτενστάιν

162

113,40

Ομάδα Β - Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

144

100,80

Ομάδα Γ - Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Τουρκία ,Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ

126

88,20

 

3ο Στάδιο

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Γραφείο μας τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ο αριθμός των διδακτικών ωρών.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων / Boarding passes (ως απόδειξη πραγματοποίησης της κινητικότητας): αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).
 3. Το Staff Mobility Agreement σε τρία αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές
 4. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 5. Έκθεση του διδάσκοντος (θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά θα επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).