Κατά τη Διάρκεια των Σπουδών

Έγγραφα που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησή σας

Με την άφιξη σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, θα πρέπει να στείλετε όσο το δυνατό συντομότερα τα παρακάτω έγγραφα. 

1. Certificate of Arrival, το πρώτο μέρος του εγγράφου αυτού συμπληρώνεται και υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής κατά την ημέρα άφιξης σας και μετά αποστέλλεται ηλεκτρονικά σκαναρισμένο στο Το πρωτότυπο certificate of arrival πρέπει να προσκομιστεί στο γραφείο μετά την επιστροφή σας και πιστοποιεί την αρχή της μετακίνησής σας.

2. Learning Agreement During Mobility

Συμπληρώνετε την ενότητα during the mobility εφόσον κάνετε τροποποιήσετε το περιεχόμενο της μετακίνησής σας, ενώ παράλληλα απαιτείται η προσκόμιση των βεβαιώσεων αντιστοίχισης για τα μαθήματα που προσκομίζετε εκ νέου. Το Learning Agreement During Mobility πρέπει να υπογραφεί από εσάς, το ίδρυμα υποδοχής και τον Ακαδημαϊκό σας Συντονιστή.Πρέπει να προσκομίσετε ένα πρωτότυπο στην Γραμματεία του Τμήματος σας και ενα πρωτότυπο στο γραφείο μας με υπογραφή απο τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, σφραγίδα απο το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και σφραγίδα απο την γραμματεία του Τμήματος σας

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. Οι υποχρεώσεις αυτές αναγράφονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης που έχετε υπογράψει πριν την μετακίνησή σας. 

Παράταση Σπουδών 

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε κινητικότητα μπορούν να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων αίτημα παράτασης της διάρκειας της κινητικότητάς τους, είτε για σπουδές, είτε για πρακτική άσκηση, το αργότερο 2 μήνες πριν λήξει η τρέχουσα κινητικότητα.

Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της περιόδου σπουδών σας με το προϋπόθεση ότι η αρχική μετακίνηση σας πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Η διαδικασία αίτησης παράτασης (τουλάχιστον δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των σπουδών σας) περιγράφεται ως εξής: 

  • Ο φοιτητής θα πρέπει να στείλει το αίτημά του γραπτώς στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ζητώντας τη παράταση της περιόδου. Το email αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Συντονιστή. Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένο/τεκμηριώμενο αναφέροντας τους ακριβείς λόγους της παράτασης, καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες, οι οποίες αποδεικνύονται από το επισυναπτόμενο Letter of Acceptance.
  • Ως παράταση νοείται η επόμενη ημέρα από τη λήξη της αρχικής κινητικότητας έως το τελικό διάστημα λήξης της νέας κινητικότητας.
  • Μετά την γραπτή έγκριση του Ακαδημαϊκού Συντονιστή και αφού υπάρχει ο επαρκής διαθέσιμος προϋπολογισμός και σύμφωνα με τα κριτήρια διαχείρισης του Προγράμματος ERASMUS+ από το Γραφείο μας, θα λάβει απάντηση σχετικά με την έγκριση ή όχι της αίτησης του. 

Προσοχή: Διακοπή της μετακίνησης δεν επιτρέπεται, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει χρονικό κενό μεταξύ της αρχικής μετακίνησης και της αιτούμενης περιόδου παρατάσεως. Παραδείγματος χάριν, η περίοδος αρχικής μετακίνησης ολοκληρώνεται στις 16/01 και η αιτούμενη περίοδος για παράταση πρέπει να ξεκινάει στις 17/01. 

Στην περίπτωση έγκρισης της παράτασης, ο φοιτητής λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων και ενημέρωση για την καταβολή του 100% του συνολικού ποσού της πρόσθετης χρηματοδότησης.

Οι φοιτητές που λαμβάνουν έγκριση, υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 15 ημερών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Κοινωνική Κάρτα Ασφάλισης σε ισχύ για το σύνολο του νέου διαστήματος κινητικότητας
  • Νέο Learning Agreement & Βεβαιώσεις αντιστοίχησης, υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στην τελική τους μορφή με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως κατά την αρχική κινητικότητα (στην περίπτωση των σπουδών)