Γενικές Πληροφορίες / Προϋποθέσεις

 Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). 

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση). 

 

Επιλέξιμα Κράτη για κινητικότητα 

 1. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο
 2. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
 3. Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία
 4. Άλλες χώρες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις.

Για την υλοποίηση μιας μετακίνησης για σπουδές θα πρέπει να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής μεταξύ του εκάστοτε Τμήματος ενός φοιτητή και ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις παραπάνω χώρες. 

Χρηματοδότηση φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Η μηνιαία επιχορήγηση των φοιτητών για τις σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ καθορίζεται με βάση την χώρα προορισμού:

 Χώρες με υψηλό επίπεδο διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

 520 ευρώ/μήνα 
 Χώρες με μεσαίο επίπεδο διαβίωσης Αυστρία, Βέλγιο,Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα  470 ευρώ/μήνα
 Χώρες με χαμηλό επίπεδο διαβίωσης  Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας,  Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία,  Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Σερβία  420 ευρώ/μήνα

 

Το 80% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια των σπουδών πρόκειται να καταβληθεί πριν την μετακίνηση του φοιτητή. Το υπόλοπο ποσό θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από την μετακίνηση και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Άτομα που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό τωνεπτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
 • Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:

 • Φορολογική Δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα του πρόσφατου οικονομικού έτους

Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:

 • Οικογενειακή Φορολογική Δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους
 • Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα του πρόσφατου οικονομικού έτους
 • Ατομική Φορολογική Δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους ή Υ/Δ μη συμπλήρωσης αυτής
 • Ατομικό Εκκαθαριστικό του πρόσφατου οικονομικού έτους Σημείωμα

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι:

 • Οικογενειακή - Ατομική Φορολογική δήλωση του γονέα που έχει με δικαστική απόφαση την κηδεμονία
 • Εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση τότε χρειαζόμαστε Οικογενειακή - Ατομική Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό και των δύο γονέων ακόμη και αν υπάρχει νέος γάμος.

 Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με αναπηρίες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με αναπηρίες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Τα άτομα με αναπηρίες σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον ΦΕΚ Ν. 4452/15-2-17 (Άρθρο 13). Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας που θα προκύψουν από τη μετακίνησή στο εξωτερικό καθώς και αναλυτική οικονομική εκτίμηση και εφόσον δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση που λαμβάνει βάσει της Σύμβασης ή από άλλες εθνικές πηγές τότε και μόνον ο φοιτητής θα λάβει πρόσθετη ειδική επιχορήγηση η οποία θα αντιπροσωπεύει το 100% του ως άνω οριζόμενου ποσού. Η απόδοση των επιπρόσθετων δαπανών του Συμμετέχοντα με ειδικές ανάγκες, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιείται με την υποβολή των πρωτότυπων παραστατικών που θα προσκομίζει ο Συμμετέχων και βάσει πραγματικού κόστους – δαπάνης κατά την επιστροφή του.

Για περαιτέρω ενημέρωση, επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Τροποποίηση Σύμβασης – Παράταση Κινητικότητας

Τροποποίηση της Σύμβασης Κινητικότητας (τροποποίηση της ημερομηνίας άφιξης –αναχώρησης) δύναται να επέλθει πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας και μόνο ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα με τη μορφή επίσημης επιστολής ειδοποίησης ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη στο finance .

Αιτήματα παράτασης της περιόδου παραμονής των Συμμετεχόντων προς τα Ιδρύματα Αποστολής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας

Σε περίπτωση που δεν δικαιολογεί το Πανεπιστήμιο υποδοχής επιπλέον παραμονή ή το αίτημα σταλεί μετά την λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας δεν μπορεί να γίνει δεκτό και ο φοιτητής δεν δικαιούται πρόσθετη χρηματοδότηση για τις επιπλέον ημέρες παραμονής του.