Έγγραφα

Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus +

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός της προσθεσμίας που έχει ορίσει το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τουλάχιστον 40 ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής σας.

*Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο μας για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτος 2020-2021 έχει οριστεί από τη 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Φοιτητές που θα έρχονται χωρίς μάσκα δεν θα γίνονται δεκτοί.
 

 

 

Έγγραφα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητή Erasmus + για Σπουδές απαιτούνται τρία αντίγραφα με πρωτότυπες υπογραφές, αναγράφετε επίσης την ημερομηνία που την καταθέτετε. 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης Erasmus + για σπουδές

2. Letter of Acceptance, το οποίο έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 16/02/2020 – 10/09/2020).

3. Learning Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα.Το μέρος αυτό πρέπει να έχει υπογραφές και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, σφραγίδα απο πανεπιστήμιο υποδοχής και σφραγίδα απο την Γραμματεία του Τμήματος σας.

 

  Learning Agreement 2020 - 2021 ανά Τμήμα φοίτησης          

            3.1  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

            3.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

            3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

            3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

            3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

            3.7 Τμήμα Πληροφορικής

            3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

            3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων, η οποία υπογράφεται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος και από τον Συντονιστή του Τμήματός σας. Σας υπενθυμίζουμε πως για την επιτυχή λήψη του 20% της επιχορήγησής σας με την επιστροφή σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε τουλάχιστον 3 αντιστοιχιζόμενα μαθήματα. Οι πρωτότυπες θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος σας και τα αντίγραφα στο Γραφείο μας.

5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Προσκομίζετε το έγγραφο που αφορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) 

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας (μέχρι και την τελευταία μέρα της μετακίνησής σας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

7. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

8. Application Form: εκτυπώνετε την αίτηση που υποβάλλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής για την έγκριση της μετακίνησής σας.

9. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, τα οποία πρέπει να σταλούν στο  σε μορφή .doc

   9.1 Εντολή Πληρωμής για τις Σπουδές

  9.2 Άνοιγμα Προμηθευτή 

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές

10. Το 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης του OLS, εκτυπώνετε το αποτέλεσμα και το προσκομίζετε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Έγγραφα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητή Erasmus + για Σπουδές απαιτούνται τρία αντίγραφα με πρωτότυπες υπογραφές, αναγράφετε επίσης την ημερομηνία που την καταθέτετε. 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης Erasmus + για σπουδές

2. Letter of Acceptance, το οποίο έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 16/02/2019 – 10/09/2019).

3. Learning Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα.Το μέρος αυτό πρέπει να έχει υπογραφές και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, σφραγίδα απο πανεπιστήμιο υποδοχής και σφραγίδα απο την Γραμματεία του Τμήματος σας.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement 2019 - 2020

  Learning Agreement 2019 - 2020 ανά Τμήμα φοίτησης          

            3.1  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

            3.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

            3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

            3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

            3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

            3.7 Τμήμα Πληροφορικής

            3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

            3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων, η οποία υπογράφεται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος και από τον Συντονιστή του Τμήματός σας. Σας υπενθυμίζουμε πως για την επιτυχή λήψη του 20% της επιχορήγησής σας με την επιστροφή σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε τουλάχιστον 3 αντιστοιχιζόμενα μαθήματα. Οι πρωτότυπες θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος σας και τα αντίγραφα στο Γραφείο μας.

5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Προσκομίζετε το έγγραφο που αφορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) 

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας (μέχρι και την τελευταία μέρα της μετακίνησής σας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

7. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

8. Application Form: εκτυπώνετε την αίτηση που υποβάλλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής για την έγκριση της μετακίνησής σας.

9. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, τα οποία πρέπει να σταλούν στο  σε μορφή .doc

   9.1 Εντολή Πληρωμής για τις Σπουδές

  9.2 Άνοιγμα Προμηθευτή Νέο

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές

10. Το 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης του OLS, εκτυπώνετε το αποτέλεσμα και το προσκομίζετε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός της προσθεσμίας που έχει ορίσει το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής σας.

*Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο μας για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτος 2018-2019 έχει οριστεί από τις 2 μέχρι και τις 13 Ιουλίου.
 

Έγγραφα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητή Erasmus + για Σπουδές απαιτούνται τρία αντίγραφα με πρωτότυπες υπογραφές, αναγράφετε επίσης την ημερομηνία που την καταθέτετε. 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης Erasmus + για σπουδές

2. Letter of Acceptance, το οποίο έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 16/02/2018 – 10/09/2018).

3. Learning Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα.Το μέρος αυτό πρέπει να έχει υπογραφές και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, σφραγίδα απο πανεπιστήμιο υποδοχής και σφραγίδα απο την Γραμματεία του Τμήματος σας.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement 2018 - 2019

  Learning Agreement 2017 - 2018 ανά Τμήμα φοίτησης          

            3.1  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

            3.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

            3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

            3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

            3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

            3.7 Τμήμα Πληροφορικής

            3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

            3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων, η οποία υπογράφεται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος και από τον Συντονιστή του Τμήματός σας. Σας υπενθυμίζουμε πως για την επιτυχή λήψη του 20% της επιχορήγησής σας με την επιστροφή σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε τουλάχιστον 3 αντιστοιχιζόμενα μαθήματα. Οι πρωτότυπες θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος σας και τα αντίγραφα στο Γραφείο μας.

5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Προσκομίζετε το έγγραφο που αφορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) 

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας (μέχρι και την τελευταία μέρα της μετακίνησής σας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

7. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

8. Application Form: εκτυπώνετε την αίτηση που υποβάλλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής για την έγκριση της μετακίνησής σας.

9. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, τα οποία πρέπει να σταλούν στο  σε μορφή .doc

   9.1 Εντολή Πληρωμής για τις Σπουδές

  9.2 Άνοιγμα Προμηθευτή Νέο

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές

10. Το 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης του OLS, εκτυπώνετε το αποτέλεσμα και το προσκομίζετε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

_______________________________________________________

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητή Erasmus + για Σπουδές (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-04/07/2017), απαιτούνται τρία αντίγραφα με πρωτότυπες υπογραφές, αναγράφετε επίσης την ημερομηνία που την καταθέτετε. 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης Erasmus + για σπουδές

2. Letter of Acceptance, το οποίο έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 16/02/2018 – 10/09/2018).

3. Learning Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement 2017 - 2018

  Learning Agreement 2017 - 2018 ανά Τμήμα φοίτησης          

            3.1  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Νέο: αλλαγή του συντονιστή)

            3.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

            3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

            3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

            3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

            3.7 Τμήμα Πληροφορικής

            3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

            3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων, η οποία υπογράφεται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος και από τον Συντονιστή. Σας υπενθυμίζουμε πως για την επιτυχή λήψη του 20% της επιχορήγησής σας με την επιστροφή σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε τουλάχιστον 3 αντιστοιχιζόμενα μαθήματα.

5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Προσκομίζετε το έγγραφο που αφορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) 

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας (μέχρι και την τελευταία μέρα της μετακίνησής σας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

7. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

8. Application Form: εκτυπώνετε την αίτηση που υποβάλλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής για την έγκριση της μετακίνησής σας.

9. Accomodation Form: εκτυπώνετε την αίτηση για διαμονή σας που υποβάλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής σας (προαιρετικό)

10. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, τα οποία πρέπει να σταλούν στο  σε μορφή .doc

   10.1 Εντολή Πληρωμής για τις Σπουδές

   10.2 Άνοιγμα Προμηθευτή Νέο

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές

11. Το 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης του OLS, εκτυπώνετε το αποτέλεσμα και το προσκομίζετε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Χάρτης Erasmus + 2017

Erasmus+ Charter 2014-2010 Guidance

_______________________________________________________

Έγγραφα 2016 -2017

Έγγραφα που χρειάζονται πριν την έναρξη της μετακίνησής σας (υπενθυμίζουμε την προθεσμία ολοκλήρωσης της υποβολής φακέλου 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής σας)

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητή Erasmus + για Σπουδές

     1.1 Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης Erasmus + για σπουδές

2. Letter of Acceptance: Με αναφορά σε ακριβής ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 15/09/2016 – 15/02/2017).

3. Learning Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

     3.1 Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement 2016 - 2017

     3.2 Learning Agreement 2016 - 2017 ανά Τμήμα φοίτησης          

            3.2.1  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

            3.2.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

            3.2.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

            3.2.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

            3.2.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            3.2.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

            3.2.7 Τμήμα Πληροφορικής

            3.2.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

            3.2.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

4. Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων: Σας υπενθυμίζουμε πως για την επιτυχή λήψη του 20% της επιχορήγησής σας με την επιστροφή σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε τουλάχιστον 3 αντιστοιχιζόμενα μαθήματα.

5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκού Ημερολογίου από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής: Προσκομίζετε το έγγραφο που αφορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής, το οποίο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

6. Αντίγραφο ΕΚΑΑ: Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί. Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας.

7. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού: Εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είσθε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

8. Application Form: Εκτυπώνετε την αίτηση που υποβάλλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής για την έγκριση της μετακίνησής σας.

9. Accomodation Form: Εκτυπώνετε την αίτηση για διαμονή σας που υποβάλετε στο Ίδρυμα Υποδοχής σας (προαιρετικό)

10 Χρηματοδότηση Φοιτητών

11. Χάρτης Erasmus + 2016

12. Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές

      12.1 Εντολή Πληρωμής Σπουδές

      12.2 Άνοιγμα Προμηθευτή Νέο

Έγγραφα που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησή σας 

1.Certificate of Arrival

2.Learning Agreement During Mobility: Συμπληρώνετε το δεύτερο σκέλος στο Learning Agreement που θα βρείτε ανωτέρω στην παρούσα σελίδα εφόσον κάνετε τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της μετακίνησής σας, ενώ παράλληλα απαιτείται η προσκόμιση των Βεβαιώσεων Αντιστοίχησης για τα μαθήματα που προσκομίζετε εκ νέου.

 Έγγραφα που χρειάζονται μετά το τέλος της μετακίνησή σας (υπενθυμίζουμε την προθεσμία προσκόμισης των πρωτοτύπων εγγράφων που αφορούν τη μετακίνησή σας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη αυτής)

1. Certificate of Departure

2. Learning Agreement After the Mobility: Συμπληρώνετε το τρίτο σκέλος στο Learning Agreement που θα βρείτε ανωτέρω στην παρούσα σελίδα

3. Έκθεση Σπουδών:  Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας -όπως αυτή είχε οριστεί αρχικώς με τη σύναψη της σύμβασή σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf. Αποθηκεύστε την και στη συνέχεια θα πρέπει να μας την προσκομίσετε ή να τη στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: , a href="mailto:" title="blocked::mailto:Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

   1.2  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

   1.3  Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

   1.4  Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

   1.5  Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

   1.6  Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

   1.7  Τμήμα Πληροφορικής

   1.8  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

   1.9  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 Λοιπά Έγγαφα 2015-2016

1. Arrival Certificate

2. Departure Certificate

3. Βεβαίωση Αντιστοίχισης Μαθημάτων

4. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές

4.1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές SAMPLE

2.Learning Agreement 2014-2015

   2.1 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

   2.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

   2.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

   2.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

   2.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

   2.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

   2.7 Τμήμα Πληροφορικής

   2.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

   2.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακύρωση της κινητικότητας

4. Χάρτης Erasmus + 2015

5. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές 2014-2015