Έγγραφα

 

Η διαδικασία χρηματοδότησης για την πρακτική άσκηση ξεκινά μετά την έγκριση της αίτησης σας από την Τριμελής Επιτροπή και οι επιλεχθέντες φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά 40 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής τους. 

Έγγραφα που χρειάζονται πριν την έναρξη της μετακίνησης

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης επιχορήγησης Erasmus + φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

 2. Letter of Acceptance με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ 16/03/2019-25/06/2019) 

Letter of Acceptance για απόφοιτους 

Letter of Acceptance για φοιτητές 

3Training Agreement Before Mobility, το οποίο κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

 Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement for Traineeship 2019-2020

 Learning Agreement for Traineeship 2019-2020 ανά Τμήμα φοίτησης  

           3.1 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

           3.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

           3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

           3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

           3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

           3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

           3.7 Τμήμα Πληροφορικής

           3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

           3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη για Αστική Ευθύνη Υπέρ Τρίτων και Ασφάλειας για Προσωπικό Ατύχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του φοιτητή

Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, ο οποίος λαμβάνει προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες και επιλέγει τη συμφερότερη για τον ίδιο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τις παραπάνω ασφάλειες μπορεί να τις καλύπτει και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής σας.

Ανακοίνωση σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

5. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείς (ΕΚΑΑ)

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

6. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)

8. Αντίγραφο αποτελέσματος του πρώτου τέστ γλωσσικής αξιολόγησης 

9. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, τα οποία πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο   σε μορφή .doc

    8.1 Εντολή Πληρωμής για Πρακτική Άσκηση

    8.2 Νέο Έντυπο για Άνοιγμα Προμηθευτή

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για πρακτική άσκηση

Χάρτης Erasmus +

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Η διαδικασία χρηματοδότησης για την πρακτική άσκηση ξεκινά μετά την έγκριση της αίτησης σας από την Τριμελής Επιτροπή και οι επιλεχθέντες φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησής τους. 

Έγγραφα που χρειάζονται πριν την έναρξη της μετακίνησης

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης επιχορήγησης Erasmus + φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

 2. Letter of Acceptance με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ 16/03/2018-25/06/2018) 

Letter of Acceptance για απόφοιτους 

Letter of Acceptance για φοιτητές 

3Training Agreement Before Mobility, το οποίο κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

 Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement for Traineeship 2018-2019

 Learning Agreement for Traineeship 2018-2019 ανά Τμήμα φοίτησης  

           3.1 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

           3.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

           3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

           3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

           3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

           3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

           3.7 Τμήμα Πληροφορικής

           3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

           3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη για Αστική Ευθύνη Υπέρ Τρίτων και Ασφάλειας για Προσωπικό Ατύχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του φοιτητή

Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, ο οποίος λαμβάνει προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες και επιλέγει τη συμφερότερη για τον ίδιο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τις παραπάνω ασφάλειες μπορεί να τις καλύπτει και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής σας.

Ανακοίνωση σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

5. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείς (ΕΚΑΑ)

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

6. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)

8. Αντίγραφο αποτελέσματος του πρώτου τέστ γλωσσικής αξιολόγησης 

9. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, τα οποία πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο   σε μορφή .doc

    8.1 Εντολή Πληρωμής για Πρακτική Άσκηση

    8.2 Νέο Έντυπο για Άνοιγμα Προμηθευτή

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για πρακτική άσκηση

Χάρτης Erasmus +

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση   (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-04/07/2017) 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης επιχορήγησης Erasmus + φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

 2. Letter of Acceptance με αναφορά σε ακριβείς ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ 16/03/2018-25/06/2018) 

Letter of Acceptance για απόφοιτους 

Letter of Acceptance για φοιτητές 

3Training Agreement Before Mobility, το οποίο κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

 Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement for Traineeship 2017 - 2018

 Learning Agreement for Traineeship 2017 - 2018 ανά Τμήμα φοίτησης 

           3.1 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

           3.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

           3.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

           3.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

           3.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

           3.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

           3.7 Τμήμα Πληροφορικής

           3.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

           3.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη για Αστική Ευθύνη Υπέρ Τρίτων και Ασφάλειας για Προσωπικό Ατύχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του φοιτητή

Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, ο οποίος λαμβάνει προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες και επιλέγει τη συμφερότερη για τον ίδιο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τις παραπάνω ασφάλειες μπορεί να τις καλύπτει και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής σας.

Ανακοίνωση σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

5. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείς (ΕΚΑΑ)

Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί.

Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

6. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είστε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)

8. Τα παρακάτω έγγραφα οικονομικής επιχορήγησης των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, τα οποία πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο  σε μορφή .doc

    8.1 Εντολή Πληρωμής_Πρακτική_Άσκηση

    8.2 Νέο Έντυπο για Άνοιγμα Προμηθευτή

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για πρακτική άσκηση

Χάρτης Erasmus +

_______________________________________________

Έγγραφα 2016-2017

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση    

    1.1 Υπόδειγμα συμπλήρωσης σύμβασης επιχορήγησης Erasmus + φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

2. Letter of Acceptance για απόφοιτους : Με αναφορά σε ακριβής ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 15/09/2016 – 15/02/2017).

    2.1. Letter of Acceptance γιαφοιτητές: Με αναφορά σε ακριβής ημερομηνίες μετακίνησης (π.χ. 15/09/2016 – 15/02/2017).

3. Training Agreement Before Mobility: Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το αντίστοιχο Learning Agreement ανάλογα με το Τμήμα σας σε 3 αντίτυπα

     3.1 Οδηγίες Συμπλήρωσης Learning Agreement for Traineeship 2016 - 2017

     3.2 Learning Agreement for Traineeship 2016 - 2017 ανά Τμήμα φοίτησης

           3.2.1 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

           3.2.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

           3.2.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

           3.2.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

           3.2.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

           3.2.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

           3.2.7 Τμήμα Πληροφορικής

           3.2.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

           3.2.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

4.  Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη για Αστική Ευθύνη Υπέρ Τρίτων και Ασφάλειας για Προσωπικό Ατύχημα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του φοιτητή Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, ο οποίος λαμβάνει προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες και επιλέγει τη συμφερότερη για τον ίδιο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τις παραπάνω ασφάλειες μπορεί να τις καλύπτει και ο οργανισμός/επιχείρηση υποδοχής σας.

5. Αντίγραφο ΕΚΑΑ: Εκτυπώνετε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και το προσκομίζετε στο Γραφείο μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε την ΕΚΑΑ, προσκομίζετε φωτοτυπία της αίτησης από τον οικείο Ασφαλιστικό σας φορέα στον οποίο υποβάλλετε αίτηση έκδοσης της Κάρτας προσωρινά και το στέλεχος της κάρτας αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί. Προσοχή: Η ΕΚΑΑ θα πρέπει να έχει ισχύ για το πλήρες χρονικό διάστημα της μετακίνησής σας.

6. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού: Εκτυπώνετε την πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Καταθέτη στην οποία φαίνεται πως είσθε Μοναδικός Δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)

8. Χρηματοδότηση Φοιτητών

9. Χάρτης Erasmus +

10. Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων για την οικονομική επιχορήγηση των μετακινούμενων με το πρόγραμμα Erasmus + για πρακτική άσκηση

    10.1 Εντολή Πληρωμής_Πρακτική_Άσκηση

    10.2 Νέο Έντυπο για Άνοιγμα Προμηθευτή   

Έγγραφα που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της μετακίνησή σας

  1. Arrival Certificate
  2. Training Agreement During Mobility: Συμπληρώνετε το δεύτερο σκέλος στο Learning Agreement που θα βρείτε ανωτέρω στην παρούσα σελίδα εφόσον κάνετε τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της μετακίνησής σας.

Έγγραφα που χρειάζονται μετά το τέλος της μετακίνησή σας (υπενθυμίζουμε την προθεσμία προσκόμισης των πρωτοτύπων εγγράφων που αφορούν τη μετακίνησή σας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη αυτής)

  1. Certificate of Departure
  2. Training Agreement After the Mobility: Συμπληρώνετε το τρίτο σκέλος στο Learning Agreement που θα βρείτε ανωτέρω στην παρούσα σελίδα
  3. Έκθεση Σπουδών: Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας -όπως αυτή είχε οριστεί αρχικώς με τη σύναψη της σύμβασή σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf. Αποθηκεύστε την και στη συνέχεια θα πρέπει να μας την προσκομίσετε ή να τη στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  ,  το έγγραφο αυτό.
  4. Έκθεση Πρακτικής Άσκησης από την Εταιρεία: Ενδεικτικά το συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί μας ενημερώνει για τα καθήκοντα του ασκούμενου φοιτητή, τη συμβολή του στις εργασίες του οργανισμού/εταιρείας, τις επιδόσεις του φοιτητή/αποφοίτου, στοιχεία για τη γενικότερη αξιολόγηση της εμπειρίας του ασκούμενου, προβλήματα που τυχόν προκλήθηκαν και άλλα. Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το συγκεκριμένο έγγραφο ο φοιτητής/απόφοιτος μπορεί να συμβουλευτεί δείγματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο.         
Λοιπά Έγγραφα

1. Learning Agreement for Traineeship 2014-2015

    1.1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

    1.2. Τμήμα Πληροφορικής

    1.3. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

    1.4. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

    1.5. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

    1.6. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

    1.7. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης

    1.8. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

    1.9. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

2. Learning Agreement for Traineeship 2015 - 2016

    2.1Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

    2.2 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

    2.3 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

    2.4 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

    2.5 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

    2.6 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

    2.7 Τμήμα Πληροφορικής

    2.8 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

    2.9 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  

3. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακύρωση της κινητικότητας