Κινητικότητα Προσωπικού

Διαδικασία Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού με σκοπό διδασκαλία ή την επιμόρφωση σε πανεπιστήμια υποδοχής με τα οποία έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διμερείς συμφωνίες, οι οποίες είναι αναρτημένες εδώ.

H κινητικότητα για διδασκαλία ή επιμόρφωση μπορεί να έχει διάρκεια πέντε διαδοχικές μέρες (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδίου).

Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας ή επιμόρφωσης προβλέπεται:

  • η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης που υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως θα προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
  • η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας  και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (zero grant).

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

1ο στάδιο

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας ή επιμόρφωσης σε ένα Ίδρυμα Υποδοχής, με το οποίο υπάρχει διμερή συμφωνία, θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην σελίδα του Γραφείου. Η αίτηση αυτή πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  και να κατατεθεί η προτότυπη στο Γραφείο.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής.

 

Κριτήριο

Μόρια

1

Βαθμίδα

Καθηγητής                                        15

Αναπληρωτής Καθηγητής               8

Επίκουρος Καθηγητής                     6

ΕΔΙΠ – ΕΕΠ                                       4

2

Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν

Καμία μετακίνηση στο παρελθόν    15

 

3

Δυνατότητα επέκτασης διμερών συμφωνιών

 25

4

Προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες

15

5

Προστιθέμενη αξία στη Διεθνή Στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιά

20

6

Πληρότητα Αίτησης Μετακίνησης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών ή προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά κυρίως με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+.

2ο Στάδιο  

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε 40 μέρες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν το 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση

  1. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων ή το διοικητικό προσωπικό
  2. Σύμβαση συμπληρωμένη σε τρία αντίτυπα 
  3. Staff Mobility Agreement
  4. Εντολή Πληρωμής και άνοιγμα προμηθευτή, τα οικονομικά αυτά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  
  5. Κράτηση Αεροπορικών Εισιτηρίων
  6.  Ασφάλεια Υγείας, Ατομικού Ατυχήματος και Υπερ Τρίτων

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της επιχόρηγησης περιλαμβάνει:

Α) Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται  βάσει  χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 100 and 499 KM:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 and 1999 KM:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2000 and 2999 KM:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3000 and 3999 KM:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4000 and 7999 KM:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 8000 and 19999 KM:

1100 EUR ανά συμμετέχοντα

 

Β) Επιχορήγηση για την κάλυψη Ατομικών Εξόδων

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως. Τα μέλη ΔΕΠ που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους επιχορηγούνται για ατομικές δαπάνες με 160 €/ημέρα μέχρι και την 14η ημέρα της δραστηριότητας.  Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 112 €/ημέρα.

 

3ο Στάδιο

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Γραφείο μας τα σχετικά έγγραφα 

 

Τα μέλη ΔΕΠ που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους ενδέχεται να πρέπει να λάβουν θεώρηση (visa) για την μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Αποτελεί ευθύνη των δικαιούχων να μεριμνήσουν εγκαίρως για  τις απαιτούμενες διαδικασίες.  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις θεωρήσεις για τους Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/