Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

Αντικείμενο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών είναι η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών εκλογής ή υπόδειξη όλων των μελών των Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και ο διορισμός ή η συγκρότηση αυτών.

 

Προσωπικό

Διοίκηση