Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων περιέχει τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

Διοίκηση