Τμήμα Μισθοδοσίας

Αρμοδιότητες

  • Η μισθοδοσία του πάσης φύσεων προσωπικού του Ιδρύματος και η τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του.

  • Η τήρηση μισθολογικού μητρώου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας.

  • Η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου.

  • Η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων.

  • Η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών.

  • Η απόδοση των “υπέρ τρίτων” κρατήσεων και του Δημοσίου και η τήρηση των οικείων λογαριασμών.

  • Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Προσωπικό

Διοίκηση