Τμήμα Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες

 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση ή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση.

 • Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η εισήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεσή του.

 • Η επιμέλεια και η εισήγηση για την έγκριση των αιτουμένων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και η διεκπεραίωση των εγκριτικών αποφάσεων.

 • Η επιμέλεια για την παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για την έγκριση των διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού του Πανεπιστημίου.

 • Η εισήγηση για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος από το κράτος και τους άλλους αρμόδιους φορείς, ως κίνηση των σχετικών διαδικασιών.

 • Η μέριμνα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων ως και η έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης.

 • Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 • Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση – εκκαθάριση και πληρωμή όλων γενικά των δαπανών του ιδρύματος.

 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απόδοσης αυτών.

 • Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.

 • Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 • Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των πρωτοτύπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και παντός σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια τμήματος.

 • Η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση.

 • Η παράδοση αντιγράφων τιμολογίων αγοράς πάσης φύσεως μη αναλώσιμου υλικού στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας.

 • Η λειτουργία ταμείου.

 

Προσωπικό

Διοίκηση