Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αρμοδιότητες

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετάκλησης και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΤΠ, επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών, επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων, του προσωπικού του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 κλπ.

  • Η έκδοση των σχετικών πράξεων, η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.

  • Η έκδοση πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων.

  • Η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας και η τήρηση του προσωπικού μητρώου.

  • Η έκδοση πιστοποιητικών και υπηρεσιακών ταυτοτήτων.

  • Η παρακολούθηση της σχετικής με τα ανωτέρω θέματα νομοθεσίας και η τήρηση του αρχείου.

 

Προσωπικό

Διοίκηση