Κατάλογος Διοικητικού Προσωπικού ανά Τμήμα

(Κατά αλφαβητική σειρά:)

Βιβλιοθήκη
Βοηθητικό Προσωπικό και Φύλακες
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης
Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών
Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Γραφείο Προέδρου Tμήματος Oικονομικής Eπιστήμης
Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων
Διεύθυνση Οικονομικού
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου που Υπηρετεί στο Κέντρο Ερευνών
Ιατρείο
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Νομική Υπηρεσία
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Προσωπικό Καθαριότητας
Προσωπικό Πανεπιστημίου
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Μισθοδοσίας
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τυπογραφείο