Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ΑΕΙ, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση των υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή των ΑΕΙ.

Η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

  • εσωτερική αξιολόγηση από τα ίδια τα Ιδρύματα ή τις ακαδημαϊκές μονάδες και
  • εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ.

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια τακτικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία και διενεργείται υπό την ευθύνη της ΜΟΔΙΠ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ταυτότητα του ΑΕΙ ή της κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από τη διοίκηση του Ιδρύματος ή, στην περίπτωση της ακαδημαϊκής μονάδας από τη διοίκηση της τελευταίας. Στη συνέχεια αποστέλλεται στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η εξωτερική αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση του κύκλου της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους. Συνίσταται στην αναλυτική-κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, προερχόμενων από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί, τηρεί και ενημερώνει η ΑΔΙΠ.

Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της εσωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της ακαδημαϊκής μονάδας, και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση υπηρετεί τους ακόλουθους στόχους:

  • επισήμανση των καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης,
  • ανάδειξη και τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της ακαδημαϊκής μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας,
  • συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.

Ολοκληρώνεται με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα, καθώς εξετάζονται και αναλύονται σε βάθος:

  • τα επιτεύγματα του Ιδρύματος ή της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών,
  • η αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Ίδρυμα ή η μονάδα, προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του/της, και
  • γενικότερα, η συνέπεια της ακαδημαϊκής μονάδας ως προς την αποστολή και τους στόχους της.