ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020