Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

1.1 Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε πλήρη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, δεσμεύεται πως θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

 

1.2 Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (ΣΑΕ) έχει σκοπό τη δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα αλλά και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του να συνεισφέρει στη βελτίωση των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Το Τμήμα, μοναδικό στην Ελλάδα ως προς τον συνδυασμό των γνωστικών πεδίων της στατιστικής και ασφαλιστικής, προσβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων στα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό, αλλά και  παγκόσμιο, εργασιακό χώρο. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1982 έως και σήμερα έχει υποβληθεί σε διαρκείς αναθεωρήσεις και αλλαγές που αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωσή του. Η τελευταία από αυτές τις αλλαγές οδήγησε σε μία πλήρη αναμόρφωση του ΠΠΣ, η οποία έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και προέκυψε λαμβάνοντας υπόψιν

(α) τις προτάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης,

(β) αντίστοιχα προγραμμάτων σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημίων στη Ευρώπη και τις ΗΠΑ,

(γ) τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Εκτιμούμε ότι το αναθεωρημένο ΠΠΣ καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων επιστημονικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τους ολοένα αναπτυσσόμενους και επαγγελματικά ελκυστικούς κλάδους της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.  Με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και εντείνοντας από κοινού τις προσπάθειές μας μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση των σπουδών και την εξωστρέφεια του Τμήματός μας, ώστε αυτό να συνεχίσει τη λαμπρή του πορεία και την αξιόλογη συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και γενικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.

 

1.3 Προγραμματισμός στόχων και δράσεων

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας γίνεται μέσα από τη θεσμοθέτηση Δεικτών Παρακολούθησης της ποιότητας του Π.Π.Σ. του Τμήματος ΣΑΕ. Οι δείκτες αυτοί ακολουθούν τους Στρατηγικούς Στόχους του Τμήματος και είναι σε εναρμόνιση με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος. Για κάθε Στόχο προτείνονται ποσοτικοί δείκτες, η παρακολούθηση της τιμής των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την εξέλιξη της ποιότητας του ΠΠΣ. Συνολικά η στοχοθεσία περιλαμβάνει 8 βασικούς στόχους (εστίαση στον άνθρωπο, παραγωγή, διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής, παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης προς τους φοιτητές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,  αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών, και Ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία.

Για κάθε Δείκτη προτείνονται τιμές που θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες/διαδικασίες για την επίτευξή τους. Υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τόσο των βασικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω, όσο και των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί.

Αναλυτικά, οι Δείκτες και οι διαδικασίες υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ παρουσιάζονται στο Β6 του παρόντος

 

1.4 Τρόποι δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/τριες του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.