Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας