Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών