Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017