Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης