Θέσεις Πρακτικής Ασκησης στη Σχολή της Χάλκης

Γίνεται γνωστό στους Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και στους Aποφοίτους* οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να  μετακινηθούν  με  το  Πρόγραμμα  Erasmus+  για  ΠΡΑΚΤΙΚΗ (3 Μήνες) από τώρα έως και 30 Σεπτέμβρη 2017(να έχει ολοκληρωθεί η  μετακίνηση)  στη  Σχολή  της  Χάλκης,  όπως  καταθέσουν  τις  αιτήσεις  τους  στη  Γραμματεία  του  Τμήματός  τους  και  να  ενημερώσουν  το  Γραφείο  Διεθνών  & Δημοσίων Σχέσεων.

Σημειώνεται ότι η διαμονή και η σίτιση καλύπτονται από τη Σχολή της Χάλκης.