Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Π.Δ 407/80, για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων