Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού Covid 19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλωσορίζει στο φυσικό τους χώρο, τους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με την πεποίθηση ότι η επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση αποτελεί κοινή προτεραιότητα και επιδίωξη. Ιδιαιτέρως καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιό μας και τους συγχαίρει για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο κάτω από πρωτόγνωρες κι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μία από τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας ήταν και η κατάργηση του κανονικού ακαδημαϊκού βίου. Χάρη στην προσπάθεια όλων μας και στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προσαρμοσθήκαμε στις νέες συνθήκες και συνεχίσαμε την εκπαιδευτική διαδικασία με άλλα μέσα, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρές απώλειες στις σπουδές. Η διδασκαλία στο αμφιθέατρο και στα εργαστήρια, η σχέση δασκάλου-μαθητή, η βίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος από τους φοιτητές, η ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, η διοργάνωση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία όλων μας στους χώρους του Πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη διασφάλιση του αγαθού της προσωπικής μας υγείας, όπως και της υγείας των συνανθρώπων μας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις συστάσεις της επιστήμης, την οποία υπηρετούμε και προάγουμε, η μόνη ασφαλής μέθοδος για να ζωντανέψουμε και πάλι το Πανεπιστήμιό μας είναι ο εμβολιασμός όλων μας, γεγονός που αποδεικνύεται από το ήδη υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού από το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23-9-2021 (ΦΕΚ 4406/Β/2021) κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης και οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Εμβολιασμός / Εργαστηριακός έλεγχος

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

  • Πιστοποιητικά / Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας

Για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, οι φοιτητές/τριες   υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την τήρηση μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η επόπτευση των παραπάνω προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται σε πρόσφορα σημεία των κτιρίων όπου διεξάγεται το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. κεντρικές εισόδους, εισόδους αμφιθεάτρων).

Επίσης, κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δύναται να ζητά και  ο διδάσκων κάθε μαθήματος την επίδειξη των ανωτέρω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων και εγγράφων ταυτοπροσωπίας.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παράθυρα των αιθουσών ή των αμφιθεάτρων θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να αερίζεται ο χώρος επαρκώς.

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο χώρος θα παραμένει κενός για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επόμενη χρήση του, προκειμένου να αεριστεί επαρκώς.

Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των ανελκυστήρων και να αποφεύγουν τον συνωστισμό και συγχρωτισμό εντός του κτιρίου.

Οι χώροι εκπαίδευσης θα καθαρίζονται / απολυμαίνονται συχνότερα πέραν του συνήθους. Οι κοινόχρηστοι χώροι του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τα WC, θα τυγχάνουν ιδιαίτερα συχνού καθαρισμού.

H εκπαιδευτική́ δραστηριότητα να πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια διαλείμματος, ώστε να μειώνεται ο συνωστισμός κατά́ την έξοδο και είσοδο από́/στον χώρο εκπαίδευσης.

  • Χρήση Μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου όπου παρατηρείται συνωστισμός.

  • Αντιμετώπιση Πιθανών Κρουσμάτων COVID-19

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, υποχρεούται να απέχει της παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο και να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης πιθανού/επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 του Τμήματός του. Στον κεντρικού ιστότοπο του Πανεπιστημίου έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

Η επιτυχής επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι βιώσιμη και ασφαλής, προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, την υπεύθυνη στάση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Μόνον έτσι θα προστατέψουμε την υγεία μας και την υγεία των άλλων, αποκλείοντας παράλληλα μια νέα ερήμωση του Πανεπιστήμιου μας.