Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας