Πρακτικό Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης