Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχετικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας, Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Αρ. πρωτ. 116/16-03-2020, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των φοιτητών και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ.) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass (eclass.unipi.gr, eudoxus.ds.unipi.gr, gunet2.cs.unipi.gr).

Όλα τα μαθήματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά θα πρέπει να διατίθενται ψηφιακά (ηλεκτρονικό μάθημα). Παράλληλα θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα μπορεί να επιλέγει τον καταλληλότερο τρόπο Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας για τους φοιτητές του, το μάθημά του αλλά και τον ίδιο.

Εντός της επόμενης εβδομάδος (23-27/03/2020) θα γίνει πιλοτική εφαρμογή στις πλατφόρμες Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει προετοιμασία αναλυτικών απλών οδηγιών για όλες τις προτεινόμενες υπηρεσίες. Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα θα μεριμνήσουν ώστε να ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες τους και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εγγεγραμμένων φοιτητών, σε κάθε μάθημα στο eClass, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα και το ηλεκτρονικό μέσο τηλεδιάσκεψης το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων ανακοίνωση προς τους φοιτητές που θα τους προτρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr) άμεσα με τον ιδρυματικό τους κωδικό ώστε να μπορούν σταδιακά να εντάσσονται σε ομάδες χρηστών.

Για την τεχνική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ του κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος θα πρέπει το Τμήμα να ορίσει ένα μέλος ΔΕΠ και έναν Τεχνικό Υπεύθυνο που θα αναλάβει την παραμετροποίηση, βελτιστοποίηση, λοιπές εργασίες καθημερινής λειτουργίας, την διάχυση των πληροφοριών προς τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Τμήματος για την εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, όπως και για την επικοινωνία με το Τμ. Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων για κεντρικές υπηρεσίες.

Για Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Διδασκαλία προτείνεται η χρήση του υφιστάμενου λογισμικού Microsoft Teams Meetings μαζί με το Microsoft Teams Live Events με εναλλακτική επιλογή την πλατφόρμα Zoom.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ