ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 - ΑΔΑ- ΩΔΕ0469Β7Τ-ΞΧΛ