Αναστολή προθεσμίας ανάρτησης προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΥΕ Καθαριότητας