Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων