Πρόγραμμα Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) Γερμανικού Κοινοβουλίου

Tο πρόγραμμα IPS υλοποιείται από το 2015 στην Ελλάδα και δίνει την ευκαιρία σε νέους πτυχιούχους έως 30 ετών, με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, να γνωρίσουν το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα και να ασχοληθούν ενεργώς με την πολιτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την διαδικασία επιλογής είναι -εκτός από πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- , η πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2) καθώς και γνώσεις της γερμανικής πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας.

Η προθεσμία για την υποβολή  των αιτήσεων λήγει στις 31. Ιουλίου 2019.

 

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και προϋποθέσεις συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.bundestag.de/ips καθώς και στο συνημμένο έντυπο (στη γερμανική και ελληνική γλώσσα).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη Γερμανική Πρεσβεία  ή  σε αρχείο pdf, το οποίο να μην υπερβαίνει τα 15 MB και να έχει το όνομα και επώνυμο του υποψηφίου.