Το τμήμα μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια για το τμήμα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Όραμα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών αποτελεί η εδραίωσή του ως καταλύτης για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών είναι:

 1. Η ανάπτυξη στελεχών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 2. Η προώθηση της αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων τουρισμού υψηλού επιπέδου με Αξίες και με ολοκληρωμένη γνώση επί θεμάτων Τουρισμού.
 3. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης.
 4. Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
 5. Η διάπλαση μελλοντικών ηγετών στον Τουρισμό, με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις-οργανισμούς και να καταστούν ικανοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς τουριστικής κοινότητας.
 6. Η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, μέσω ευέλικτων, στοχευμένων και σύγχρονων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως είτε μικτής μάθησης).
 7. Η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
 8. Η ανάπτυξη μιας μοναδικής κουλτούρας συλλογικότητας με την προαγωγή των αξιών της Αειφορίας, της Προσβασιμότητας σε όλους, της Ένταξης.
 9. Η σύνδεση του Τμήματος και της φοιτητικής κοινότητας με την τουριστική αγορά εργασίας.

Διασφάλιση Ποιότητας

«Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου με επίκεντρο τον φοιτητή. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς τον σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετώντας κοινές πολιτικές και πρακτικές, που επιτρέπουν την καθολική συμμετοχή σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης».

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα με φοιτητοκεντρική προσέγγιση σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα στον τουρισμό. Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς του τουρισμού.

Υλοποίηση Πολιτικής Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, και ειδικότερα του ΠΠΣ, διαμορφώνεται με γνώμονα την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, το όραμα και την αποστολή του, όπως αυτά αποτυπώνονται και οριοθετούνται στο πλαίσιο μιας συμπαγούς στρατηγικής που συνιστά τη βάση για τη θέσπιση στόχων, και ειδικότερα στόχων ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύουν συγκεκριμένες δράσεις και συνοδεύονται από αντίστοιχους δείκτες που επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο και ενδελεχή παρακολούθηση του επιπέδου εφαρμογής της.

Στόχος της πολιτικής ποιότητας είναι η παροχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών υπηρεσιών πλήρως ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κομβικό σημείο αναφορικά με τα παραπάνω αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας.

Με εφαλτήριο τα προαναφερθέντα αναπτύσσεται, καλλιεργείται και προτάσσεται κουλτούρα ποιότητας που εκδηλώνεται με τη δέσμευση, τη συνεργασία και τη συντεταγμένη προσπάθεια του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό η κουλτούρα ποιότητας έγκειται στη στήριξη μιας Πολιτικής που περιλαμβάνει θεμελιώδεις αξίες όπως αυτές:

 1. Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εκπαίδευση, την ερευνητική διαδικασία, την ελεύθερη έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
 2. Του σεβασμού της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας και της ηθικής.
 3. Της συνεχούς βελτίωσης και της αφοσίωσης στην εξέλιξη της τουριστικής επιστήμης και της δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης στους φοιτητές και την κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται με:

 1. Τη δέσμευση για εναρμόνιση με το ευρύτερο θεσμικό-νομικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 2. Την εναρμόνιση με τον Εσωτερικό Κανονισμό και την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. Την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 4. Τις κατάλληλες διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι / ενδιαφερόμενα μέρη του Τμήματος (όργανα διοίκησης, διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς, και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).
 5. Την αναγνώριση και υποστήριξη από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

Βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και της συνακόλουθης διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος και του ΠΠΣ αποτελεί η θέσπιση των αναφερόμενων διαδικασιών σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, οι οποίες υπαγορεύουν ρητά (μέσω Εγχειριδίου και διαγραμμάτων ροής):

Α) Την εσωτερική αξιολόγησή του με τα κατάλληλα εργαλεία/ερωτηματολόγια για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων ποιότητας.

Β) Τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας πραγματοποιείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Από την πλευρά τους, τα μέλη της ΟΜΕΑ, συμβάλλουν:

 • Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας.
 • Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος.
 • Στην υλοποίηση ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος.
 • Στην εφαρμογή διορθωτικών δράσεων, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους.
 • Στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 • Στην εποικοδομητική συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οδηγός και αφετηρία στη στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και της ΟΜΕΑ του Τμήματος, συνιστά το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που έχει θεσπιστεί και προωθεί την εφαρμογή δράσεων οι οποίες αφορούν σε:

 1. Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και σχετίζονται με την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας.
 2. Διασφάλιση ποιότητας μέσω της πρόσληψης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.
 3. Συνεχής κινητοποίηση και υποστήριξη των φοιτητών στην εμβάθυνση της γνώσης σε τομείς αιχμής και στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία.
 4. Τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της πολιτικής ποιότητας και της συστηματικής παρακολούθησης δεικτών απόδοσης.
 5. Αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και των υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης.
 6. Εσωτερική αξιολόγηση.

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος, και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργούς εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται σε ετήσια βάση έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ αποφοίτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και ακολουθούνται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Τέλος, πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Διοικητικά όργανα

Πρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος

Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Πέτρος Μαραβελάκης.

Συνέλευση Τμήματος

Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν: α. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. β. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής. γ. Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 50% των μελών Δ.Ε.Π. δ. Εκπρόσωποι Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστ. Συνεργατών και Επιμελητών σε ποσοστό 5% των μελών Δ.Ε.Π.

Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Τέτοιες επιτροπές είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, κ.λπ.

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος είναι η Θεοδώρα Ρούβαλη.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του οράματός του, δηλαδή την εδραίωσή του ως καταλύτη για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε τη συγκρότηση άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής με κύριο σκοπό την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στο Τμήμα.

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Επιτροπή συζητά και διατυπώνει προτάσεις για:

 • Τη στρατηγική κατεύθυνση του Τμήματος και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δικτύωσης του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και της λειτουργίας του Τμήματος.
 • Την αποτελεσματική σύνδεση και συνεργασία με την αγορά εργασίας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελείται από τους κάτωθι:

 • Αθανάσιο Κουρεμένο, Ομότιμο Καθηγητή Μάρκετινγκ (Πρόεδρος).
 • Αλέξανδρο Βασιλικό, Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής (HOTREC) – CEO του Ομίλου Ξενοδοχείων Airotel (Μέλος).
 • Stefano Dominioni, Διευθυντή του European Institute of Cultural Routes του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μέλος).
 • Noel Josephides, Πρόεδρο του Tour Operator Sunvil – πρώην Πρόεδρο του Association of Independent Tour Operators (AITO) – Πρόεδρο του Travel Foundation (Μέλος).

Δυνατότητες απασχόλησης

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών επιτρέπει στους φοιτητές ευελιξία, αλλά και πρόσβαση σε μία ευρεία εκπαιδευτική περιοχή του μάνατζμεντ, που θα καθιστά ικανούς τους απόφοιτους του Τμήματος αυτού να σταδιοδρομούν σε ολόκληρο το φάσμα της διεθνούς οικονομίας των υπηρεσιών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική Βιομηχανία κ.λπ.

Το πτυχίο Τουριστικών Σπουδών θα γίνει το σημείο εκκινήσεως για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο μάνατζμεντ των οργανισμών τουρισμού και φιλοξενίας. Ο Τουρισμός είναι η πλέον αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα και επομένως μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι μας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να καταστούν ικανοί μάνατζερ στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις