Σπουδές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Σπουδές

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και εξειδίκευσης για μια πληθώρα αντικειμένων στον Τουριστικό Τομέα, με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα σε τουριστικές επιχειρήσεις, διοίκησης ολικής ποιότητας, χρηματοοικονομικά, λογιστική, πληροφοριακών συστημάτων και δικαίου σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε θέματα τουριστικής γεωγραφίας, προώθησης τουριστικών προορισμών, διανομής και προμηθειών, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας, ανάπτυξης και διαχείρισης νέων τεχνολογιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και εξειδίκευση σε θέματα όπως ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ. οινοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.ά.), ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, κ.λπ.

Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις συνολικά σαρανταοχτώ (48) μαθημάτων, από τα οποία σαράντα (40) Υποχρεωτικά και οκτώ (8) Επιλογής, και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης είναι δομημένο σε οκτώ (8) εξάμηνα με έξι (6) μαθήματα το εξάμηνο. Με τη δομή του Π.Π.Σ. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβασή τους από το πρώτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Παρέχεται μια πληθώρα μαθημάτων (40 υποχρεωτικά και 16 επιλογής) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο φοιτητής αποκτώντας τον τίτλο σπουδών να έχει και το υπόβαθρο και την εξειδίκευση να εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα του Τουριστικού Κλάδου στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Π.Π.Σ. παρέχει ευελιξία επιλογής μαθημάτων και δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών του. Το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται στα πλαίσια του Π.Π.Σ., το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΠΠΣ Τουρισμού της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, το Π.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που το Πρόγραμμα Σπουδών θεραπεύει, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, αντί μαθημάτων επιλογής.

Oι απόφοιτοι/τες του Π.Π.Σ. θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν, περιγράφουν, ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και συνθέτουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη στρατηγική, τον ανθρώπινο παράγοντα, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, το μάρκετινγκ, την οργάνωση και τη διαχείριση ποιότητας, την επιχειρηματικότητα, το δίκαιο, τη διαχείριση καινοτομίας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες, τη διαχείριση προορισμών, και τη διαχείριση περιβάλλοντος στις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών και διεργασιών, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
 • Ερμηνεύουν και αξιολογούν τουριστικά στατιστικά δεδομένα και άλλα Big Data σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αξιοποιούν στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Υποστηρίζουν την ανάπτυξη, μεταφορά, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αναλύουν καταστάσεις και επιλύουν προβλήματα.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας-παρακίνησης.
 • Διακρίνουν τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και προτείνουν στρατηγικές προώθησης αυτού.
 • Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) χρησιμοποιώντας και αντίστοιχη ορολογία.
 • Εντάσσονται και λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας.
 • Χρησιμοποιούν μοντέλα βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών.
 • Συγκρίνουν τις επιχειρήσεις του τουριστικού κυκλώματος, αξιολογούν τις πρακτικές διοίκησης των εργαζομένων και τις στρατηγικές προώθησης τους, και αναπτύσσουν ανταγωνιστικές πρακτικές και στρατηγικές για την επιχείρησή τους.
 • Αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους τουριστών και χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης τους, αλλά και αναπτύσσουν κατάλληλες στρατηγικές προσέλκυσης τους.
 • Αναθεωρούν αποφάσεις και στρατηγικές και αναδιοργανώνουν τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Προσδιορίζουν και περιγράφουν τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής πολυμορφίας και ετερότητας.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων / οργανισμών.
 • Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και δεδομένα και εξετάζουν όλες τις έννοιες που θεραπεύει το ΠΠΣ σε διαφορετικά πλαίσια.

Για να δείτε τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.

 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
 • Για να δείτε τον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2023)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/05/2022)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/07/2021)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2020)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2019)
 • Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/02/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο | εδώ για 6ο εξάμηνο | εδώ για μαθήματα επιλογής.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 2ο εξάμηνο | εδώ για 4ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ για 1ο εξάμηνοεδώ για 3ο εξάμηνο.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (2ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 06/02/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ (1ο εξάμηνο).
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2017)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2022)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 18/01/2021)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2020)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2019)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 04/05/2018)
 • Για το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2017)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τα διδακτικά συγγράμματα παρέχονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, μία ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν στην Υπηρεσία το επιθυμητό για κάθε μάθημα σύγγραμμα.

Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ πατήστε εδώ.

Για τα διδακτικά συγγράμματα τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος το:

 • Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πατήστε εδώ.
 • Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους (μαθήματα, εργασίες, εξετάσεις, προγραμματισμό μελέτης, κ.λπ.), μεταπτυχιακών σπουδών ή επαγγελματικού προσανατολισμού και γενικότερα της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε έτος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίστηκαν οι κάτωθι:

 • Α’ έτος (1ο – 2ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη
 • Β’ έτος (3ο – 4ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσανάκης
 • Γ’ έτος (5ο – 6ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου
 • Δ’ έτος (7ο – 8ο εξάμηνο): Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καμπούρης
Τον συντονισμό των δράσεων των συμβούλων σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει αναλάβει ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 τα Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ – (4+4 πιστωτικές μονάδες). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, εάν το επιθυμούν, να τα επιλέξουν ως «μαθήματα επιλογής», τα οποία ισοδυναμούν και αντιστοιχούν με δύο διδασκόμενα μαθήματα επιλογής, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο την πρακτική άσκηση ως μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί:

 • Στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στον χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης.
 • Στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή/και απασχόληση.
 • Στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον.
 • Στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, π.χ. επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων.
 • Στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης.
 • Στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές/τριες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Χρύσα Αγαπητού ως Επιστημονικά Υπεύθυνη και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σωτήριος Βαρελάς ως αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές/τριες ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών. Οι νέοι/ες εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών, είναι οι ακόλουθες:

 • Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές.
 • Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση (Era-Places).

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τον προπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών, και πρόκειται να το υλοποιήσει και για τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μόλις δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Τμήμα.

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών εντός και εκτός Ευρώπης. Μέχρι τη δημιουργία τους βασίζεται στις συμφωνίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας εντός και εκτός Ευρώπης.

Φοίτηση Εισερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρέχονται κάθε εξάμηνο από το Τμήμα. Στα μαθήματα του Προγράμματος του Τμήματος που έχουν επιλέξει οι φοιτητές των Πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά μάθημα, είναι δυνατή η οργάνωση ξενόγλωσσης διδασκαλίας ή η ανεξάρτητη διδασκαλία – επίβλεψη- αξιολόγηση των φοιτητών από τους Καθηγητές των αντιστοίχων μαθημάτων, η οποία πιστώνεται στο διδακτικό έργο των Καθηγητών.

Φοίτηση Εξερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών/τριών ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτοί δημοσιεύονται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η επιλογή κάθε φοιτητή/τριας πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως και να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια γιατί προκρίθηκε ένας φοιτητής/τρια έναντι όλων των άλλων υποψηφίων. Οι πιστωτικές μονάδες (credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία των εξερχόμενων φοιτητών/τριών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.

Η αναγνώριση των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος Erasmus+ πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία αναφέρει κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και αξιολογηθεί σε άλλο Ίδρυμα βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προσφερόμενων μαθημάτων του Τμήματος. Επίσης, η κατ’ αρχήν αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος, με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή. Σημειώνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος εξαιρούνται από την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ Πανεπιστημίων του εξωτερικού τα κάτωθι μαθήματα:

 • Μικροοικονομική (1ο εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ο εξάμηνο)
 • Μακροοικονομική (2ο εξάμηνο)
 • Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό (2ο εξάμηνο)
 • Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ (3ο εξάμηνο)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού (6ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management) (7ο εξάμηνο)
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (8ο εξάμηνο)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις (8ο εξάμηνο)

Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους για μετακίνηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα. Τέλος, σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση από το 1ο έτος σπουδών τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη ως υπεύθυνη και η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Όλγα Σίσκου ως αναπληρώτρια υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος πατήστε εδώ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχεδιάζει μελλοντικά την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρμογών. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δέχεται υποψήφιους διδάκτορες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Τμήματος. Αιτήσεις κατάθεσης υποψηφιότητας υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, το Τμήμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και αξιολογώντας τις ερευνητικές του ανάγκες, μπορεί να προχωρήσει και σε προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια δοκιμασία που εμπλέκει τον Υποψήφιο Διδάκτορα και το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε μια πολυεπίπεδη διαπροσωπική σχέση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινή συναίνεση των δύο μερών για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία.

Μια Διδακτορική Διατριβή χαρακτηρίζεται από ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών. Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο του.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 940/τ.Β’ /16.03.2018). Αναλυτικά ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Το υπόδειγμα αίτησης για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα βρίσκεται εδώ.

Αναλυτικά η λίστα με τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις