Έρευνα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι έντονη και εκδηλώνεται κυρίως με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, την έκδοση βιβλίων και μονογραφιών, τη συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, με ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, με ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, με συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κ.ά.

Σημαντική συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στο Τμήμα τα τελευταία χρόνια διαδραμάτισε η λειτουργία των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος που αποτέλεσαν τη σημαντικότερη δεξαμενή υποψηφίων διδακτόρων του.

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καλύπτοντας κυρίως δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα διεθνή περιοδικά ταξινομημένα ανάλογα με την κύρια επιστημονική περιοχή που καλύπτουν.

 

Στατιστική

Annals of the Institute of Statistical Mathematics

Biometrika

Biometrics

Canadian Journal of Statistics 

Computational Statistics and Data Analysis

Electronic Journal of Statistics 

European Journal of Operations Research 

Journal of Multivariate Analysis

Journal  of Quality Technologyy

Journal of the American Statistical Association

Journal of the Royal Statistical Society Series C (Applied Statistics)

Journal of Statistical Planning and Inference

Psychometrica

Quality and Reliability Engineering International

Quality Technology and Quantitative Management 

Scandinavian Journal of Statistics

The Annals of Statistics

 

Πιθανότητες

Advances in Applied Probability

Annals of Applied Probability

Annals of Probability

Bernoulli

Journal of Applied Probability

Journal of Computational and Applied Mathematics 

Journal of Computational and Graphical Statistics

Journal of Theoretical Probability

Methodology and Computing in Applied Probability

Probability in Engineering and Informational Sciences

Stochastic Processes and their Applications

 

Αναλογισμός

ASTIN Bulletin

Insurance: Mathematics and Economics

Scandinavian Actuarial Journal

 

Ασφάλιση

Geneva papers on Risk and Insurance

 

Δημογραφία

Demography

European Journal of Population

Journal of Population Economics

International Journal of Public Health

International Migration Review 

Population Studies

 

Πληροφορική

Data Mining and Knowledge Discovery 

Future Generation Computer Systems 

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

IEEE Transactions on Signal Processing

Journal of Intelligent Information Systems

Journal of Computer Assisted Learning 

Knowledge and Information Systems

Signal Processing

 

Κοινωνική Πολιτική

Journal of European and Social Policy

Political Studies 

Political Studies Review 

Journal of Population Economics

 

 

Ακολούθως δίνεται ο πλήρης κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ (Πηγή:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος).

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2012-2016)

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2008-2013) 

Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία, είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως συνεργάτες, είναι αρκετά ικανοποιητικός.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘ, ενώ άλλα μέλη ΔΕΠ θα είναι οι κύριοι ερευνητές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε έργα του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα και έργα που συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος :

1. Asset Liability Management in A Time Varying Volatility Environment. 2008 Research Grant Competition, SOA, The Actuarial Foundation, CKER.

2. Efficiency analysis of the Greek insurance market.

3. Improving the national health system.

4. Integrated Project (6th European Commission Framework Programme): Water management under water scarcity conditions (AquaScarcity). Prepared within EurAqua, a network of leading European research organizations for linking science and policy and for providing relevant knowledge to promote the protection and sustainable use of European freshwater resources.

5. IPUMS, Integrated Population Micro-census data project.

6. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ιδρύματος Λάτση: Περιφερειακές Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα.

7. MOVE – The moving frontier: Delocalisation of labour intensive industries, (afroditi.uom.gr/move, ηέρευναολοκληρώθηκετο 2008).

8. National Catastrophe Insurance System for Greece.

9. New regulatory framework for insurance companies — Implementation of Solvency II.

10. EMPhAtiC (ICT-318362, http://www.ict-emphatic.eu) Έργο στα πλαίσια του FP7.

11. PHYDYAS (INFSO-ICT-211887, http://www.ict-phydyas.org). Έργο στα πλαίσια του FP7.

12. Restructuring public pension systems.

13. Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery (SEEK), FP7/ PEOPLE Programme, 2012-15.

14. SHARE (Survey of health, ageing & retirement in Europe). Συντονιστής: Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing.

15. WHO-health: Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region.

16. ΑνίχνευσηΚρίσιμωνΔιεπιστημονικώνΔιασυνδέσεωνσεΓηράσκουσεςΚοινωνίεςκαιακρωνύμιο ICILAS (Investigating Crucial Interdisciplinary Linkages in Ageing Societies). Πρόταση Παντείου, Πειραιώς Κρήτης.

17. Το άτυπο κοινωνικό κράτος – Πρόγραμμα «Αριστεία» του Παντείου Πανεπιστημίου.

18. Gender Pension gap in Europe – Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ερευνητική έκθεση για την DG Justice της ΕΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σιένας, Ιταλία).

19. Αναβάθμιση της Ερευνας για την Υγεία, Γήρανση και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη – Πρόγραμμα ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI). Κοινό πρόγραμμα Παντείου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κρήτης 2009 – 2010.

20. Αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα Υλικά. 2007-2009. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

21. Ελαστική διέγερση πολυστρωμματικών μέσων, 2009-2011. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

22. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από την Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από τη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Alpha Bank για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/11/2008 έως 28/2/2009).

23. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως της Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/6/2009 έως 30/9/2009).

24. Πρόγραμμα Πυθαγόρας: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια: Νέες μέθοδοι στατιστικού ελέγχου ποιότητας με χρήση θεωρίας ροών επιτυχιών και τεχνικών Chen – Stein. 2005-2008.

25. Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά. 2005-2007. Καποδίστριας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

26. Συνδυασμός Πληθυσμιακών Δεδομένων και Δεδομένων Δειγματοληπτικών Ερευνών που αφορούν τις Γεννήσεις και την Οικογένεια, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού των Η.Π.Α (NICHD). Υπεύθυνοςπρογράμματος: Dr. Michael S. Rendall (RAND Population Research Centre, USA).

27. EΙΚΟΣ – Θεωρητική και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / ΘΑΛΗΣ (2012-15) [web.imis.athena-innovation.gr/projects/eicos].

28. SEEK – Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ PEOPLEProgramme [www.seek-project.eu].

29. Live Roads – Σύστημα υπολογισμού κυκλοφοριακού φόρτου και διαδραστικής μετάδοσης δεδομένων οδικής ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση των δεδομένων θέσης και ταχύτητας των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων με δέκτες GPS. ΕθνικόερευνητικόέργοχρηματοδοτούμενοαπόΓΓΕΤ / ΠΕΠΑττικής (2011-13).

30. Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles (DATASIM), FP7/ICT/FET-Open Programme, 2011-14.

31. Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας (ΔΙΑΧΩΡΟΝ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του μέτρου 1.2 του Ε.Π Αττικής.

32. Οντολογικά Κατευθυνόμενη Δημιουργία και Διαχείριση Μεταδεδομένων για «Έξυπνη» Αναζήτηση σε συλλογές Κειμένων και Εικόνων (ΜετΑ-Ον), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» του μέτρου 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

33. Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery (GeoPKDD), (IST/FET – STREP Project), 2006-2008.

34. MODAP – Mobility, Data Mining, and Privacy, EU FET-OPEN 2009-2012. The Future and Emerging Technologies Open Scheme. URL: www.modap.org.

35. MOVE – Knowledge Discovery from Moving Objects, ESF/COST Programme, 2009-13. URL: www.move-cost.info.

Το Τμήμα έχει διοργανώσει σημαντικά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια (conferences), συμπόσια (symposiums), και ημερίδες (workshops) στην περιοχή της στατιστικής, της ασφαλιστικής επιστήμης και της επιστήμης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διοργανωθεί τα ακόλουθα συνέδρια και ημερίδες:

 

-1997: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (28-31/05/1997), Πανεπιστήμιο Πειραιώς

-2004: 2nd International Workshop in Applied Probability (IWAP, 22-25/03/2004), University of Piraeus

-2007: 1th International Congress on Insurance Mathematics (IME, 10-12/7/2007), University of Piraeus

-2010: 28th European Meeting of Statisticians (EMS, 17-22/8/2010), University of Piraeus

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 1st Actuarial Day (14/01/2011), University of Piraeus.

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 2nd Actuarial Day (14/05/2011), University of Piraeus.

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 3rd Actuarial Day (14/10/2011), University of Piraeus.

-2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Solvency II (11/05/2012), University of Piraeus.

-2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Risk Dependency and Ruin (09/11/2012), University of Piraeus.

-2013: 3rd International Symposium on Statistical Process Control (9 – 11/7/2013), University of Piraeus.

-2013: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (8-11/5/2013), Πανεπιστήμιο Πειραιώς

-2015: Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (30/6- 4/7 2015), University of Piraeus.

-2016: Executive Seminar Actuarial Science – Risk Measures and Topics on Solvency (20/10/2016), University of Piraeus.

-2017: Executive Seminar Actuarial Science – Risk Measures (20/10/2017), University of Piraeus.

-2018 International Society for Business and Industrial Statistics (4-6/7/2018), University of Piraeus.

-2018 1st International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2018), Vienna, Austria (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2018).

-2019 2nd International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2019), Lisbon, Portugal (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2019).

-2019: 1st International Conference on Data Analytics & ML for Insurance Fraud Detection (20/6/2019), University of Piraeus.

-2020 3rd International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2020), Copenhagen, Denmark (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2019).

-2020: 2nd International Conference on Data Analytics & ML for Insurance Fraud Detection (21/10/2020), University of Piraeus.

Το Τμήμα διοργανώνει διαλέξεις με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε θέματα Στατιστικής και Ασφαλίσεων – Αναλογισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαλέξεις:

 • George Haiman, Pierre and Marie Curie University – Paris 6, France

“Scan statistics generated by some stationary sequences”

 • Alex Kuiper απότο Institute of Business and Industrial Statistics, University of Amsterdam

“Applying (Lean) Six Sigma in Services”

 • Michael Akritas, Professor of Statistics, Penn State University, USA

“Single and Multi Index Models for Mean and Quantile Regression”

 • Philippe CASTAGLIOLA, Université de Nantes, Γαλλία

«ZERO-INFLATED PROCESSES: ESTIMATED PARAMETER CASE AND EXTENSIONS»

 • Marianthi Markatou, Department of Biostatistics and Institute for Healthcare Informatics, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY)

“The Role of Kernels in Data Analysis: A Statistical Perspective”

 • Claude Lefèvre, Université Libre de Bruxelles, Belgium

“Polynomials, order statistics and risk models in Insurance and Epidemics”

 • Giovanna Capizzi, University of Padua, Ιταλία

“Statistical process monitoring and variable selection algorithms”

 • Luís Castro, University of Aveiro, Portugal

“Wiener-Hopf factorization and non-linear stochastic dynamical systems”

 • Καρδαράς Κωνσταντίνος, London School of Economics and Political Science

“A version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing”

 • Marco Scarsini, LUISS, Ιταλία

“Bayesian Social Learning from Consumer”

 • Αθανάσιος Ρακιτζής

“Διαγράμματα Ελέγχου για την Παρακολούθηση Διεργασιών με Αυξημένο Αριθμό Μηδενικών Τιμών”

 • Ori Davidov, University of Haifa, Ισραήλ

“The linear stochastic order and directed inference for multivariate ordered distributions”

 • Serkan ERYILMAZ, Atilim University, Ankara, Turkey

“Runs and extremes in a discrete time risk model”

 • Fernanda Otília Figueiredo του Τμήματος Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Πόρτο της Πορτογαλίας

«Comparison of sampling plans by variables using the bootstrap and Monte Carlo simulations»

 

 Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συνέδρια και ημερίδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματος.

 

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις