Έρευνα

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Τμήματός μας και αντανακλάται στην ποιότητα του παραγώμενου έργου του προσωπικού μας. Στις παρακάτω ενότητες μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οργανώνεται και υποστηρίζεται η έρευνα στο Τμήμα μας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί και σε υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ερευνητικά Πεδία

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται, χωρίς να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία: 

Εργαστήρια

Στο τμήμα μας λειτουργούν επτά πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί για να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε πεδία αιχμής της Οικονομικής Επιστήμης.

Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ETOS)

Το εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος. αρ. γραφ. 528). Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια και διάχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και της καινοτομικής και στρατηγικής γνώσης, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εξειδικευμένους φορείς της Οικονομίας.

Email: mpolemis@unipi.gr

Τηλ. 2104142303

Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΕΤΟΣ) είναι να παρέχει τόσο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και πρακτική εμπειρία στο πλαίσιο τριών πυλώνων δραστηριοτήτων: 1) στην Έρευνα, 2) στην Ενημέρωση και 3) στις Υπηρεσίες.

1) Έρευνα

Το ΕΤΟΣ αναπτύσσει δράσεις πρακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και συνεργάτες από ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές συνεργάζονται για την παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης με επίκεντρο θέματα αιχμής που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος, οι παραγωγοί αγαθών τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και οι διαμορφωτές πολιτικών οικονομικής στρατηγικής. 

2) Ενημέρωση

Το Εργαστήριο διοργανώνει συνέδρια, “workshops” και σεμινάρια. Βασική του φιλοδοξία είναι να κρατά ενήμερους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, Έλληνες και ξένοι ερευνητές, επιχειρηματικοί ηγέτες και στελέχη οργανισμών και φορέων, προσκαλούνται να δώσουν διαλέξεις σε καίρια ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς δράσεις του ΕΤΟΣ. Ακόμη, το ΕΤΟΣ παρέχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο μέσω των δράσεων του όσο και από την ιστοσελίδα του.

3) Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο ενθαρρύνει τους φοιτητές και γενικότερα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και της Οικονομίας μέσα από πρακτικές-βιωματικές εμπειρίες. Οι φοιτητές, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε άτομα που στερούνται επιχειρηματικής γνώσης και επιθυμούν να την αποκτήσουν με στόχο την υλοποίηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη κατάλληλης οικονομικής στρατηγικής και τη διάχυση τεχνολογικών και καινοτομικών επιτευγμάτων. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία για τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση τους σε πραγματικές καταστάσεις. Εκτός των άλλων, το ΕΤΟΣ παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHem)

Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHem – Laboratory of Health Economics & Management) ιδρύθηκε το 2015 και ειδικεύεται στους τομείς των Οικονομικών της Υγείας, της Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας και της Διοίκησης Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης. Το εργαστήριο πλαισιώνεται από ομάδα ερευνητών με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας, τη Διοίκηση, τη Στρατηγική, την Πληροφορική Υγείας, την Ιατρική και τη Φαρμακευτική Επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (TESMOL)

Το Εργαστήριο «Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Υπ. Αρ.20153196 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1194/ τ. Β΄/22-06-2015) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο σκοπός του είναι διττός, καθώς επιδιώκει να αποτελέσει έναν έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα.

Έρευνα

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή έρευνας στους τομείς της οικονομικής, της διοίκησης και της πολιτικής των μεταφορών, των Logistics, του περιβάλλοντος και της ενέργειας όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την έννοια της αειφόρου κινητικότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. H ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησής του, όπως αυτά προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, ένα επιπλέον βασικό πυλώνα δράσης του Εργαστηρίου αποτελεί η ερευνητική του δραστηριότητα και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η επιμόρφωση στελεχών της ιδιωτικής και δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ενεργά τη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με το ερευνητικό του αντικείμενο, τόσο στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης όσο και γενικότερα εντός του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενδεικτικά, το Εργαστήριο έχει συνδράμει σε μαθήματα όπως:

Οικονομική των Μεταφορών

Οικονομική του Περιβάλλοντος

Πολιτική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας

Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

Διεθνές Εμπόριο

Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων

Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας

Παράλληλα, πέρα από την βασική φιλοδοξία του Εργαστηρίου για την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα (μέσω διδακτορικών διατριβών), είναι και η εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, αναπτύσσονται συνεργασίες με επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα και επιδιώκονται συμπράξεις με αντίστοιχα εργαστήρια και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και την συμπαραγωγή ερευνών, μελετών που άπτονται στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από 7 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου ως ακολούθως:

 1. Αν. Καθ. Μιχελακάκης Νικόλαος (Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 2. Καθ. Ψυλλάκη Μαρία
 3. Καθ. Παραβάντης Ιωάννης
 4. Αν. Καθ. Ελευθερίου Κωνσταντίνος
 5. Αν. Καθ. Πολέμης Μιχαήλ
 6. Επίκ. Καθ. Κοκορέ Ιωάννα
 7. Επίκ. Καθ. Τσελεκούνης Μάρκος
 8. Ομ. Καθ. Ευάγγελος Σαμπράκος
 9. Δρ. Μαρίνα Μανιάτη, Post-Doc

Επιπλέον το Εργαστήριο στελεχώνεται από 3 υποψήφιους διδάκτορες και άλλους 10 επιστημονικούς συνεργάτες και στελέχη υποστήριξης.

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα χρηματοδοτημένα από τον ιδιωτικό τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους, τα οποία καλύπτουν σε βάθος τα παραπάνω γνωστικά πεδία. Τα αποτελέσματα των Διπλωματικών Εργασιών, των Διδακτορικών Διατριβών και όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Νέα του Εργαστηρίου

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Το Εργαστήριο της «Οικονομικής των Μεταφορών 1και Αειφόρου Κινητικότητας» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς – με την οικονομική αρωγή του Π.Μ.Σ. στην «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ιδίου Τμήματος – σε συνεργασία με τη Διδάσκουσα του μαθήματος της «Οικονομικής των Μεταφορών και της Ναυτιλίας», Δρ. Μ. Μανιάτη, είχε τη χαρά να οργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη έλαβε χώρα την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και είχε ως στόχο οι μελλοντικοί επιστήμονες του Τμήματος που θα δραστηριοποιηθούν στον2
ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τη λειτουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού λιμένα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων.

Οι 20 φοιτητές που συμμετείχαν, συνοδευόμενοι από το Διευθυντή του Εργαστηρίου «Οικονομικής των Μεταφορών και Αειφόρου Κινητικότητας», Καθηγητή Νικόλαο Μιχελακάκη, και τη Διδάσκουσα του μαθήματος «Οικονομικής των Μεταφορών και της Ναυτιλίας»,3 Δρ.
Μαρίνα Μανιάτη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε. από τον Εμπορικό Διευθυντή της ΣΕΠ Α.Ε. κ. Αναστάσιο Βαμβακίδη, την Senior Commercial Officer κα. Μαρίνα Ομάρ και την Commercial Officer κα. Όλγα Καραμολέγκου. Ακολούθησε παρουσίαση και εκτενής συζήτηση σχετικά με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εμπορευματικού λιμένα, τον τρόπο διαχείρισης του, την έμφαση που δινεται στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και τα εν γένει μελλοντικά επενδυτικά σχέδια του λιμένα.

45

Επικοινωνία

Η διεύθυνση του Εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας

Καραολή και Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Τηλ (+30) 210 414 2289

Εmail: njm@unipi.gr

Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Bioeconomy Lab)

Το Εργαστήριο «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει έναν έγκυρο επιστημονικό φορέα για την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας στο μοντέλο λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, μέσα από την υλοποίηση μελετών και εκθέσεων βιωσιμότητας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οργανισμούς και επιχειρήσεις, την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και άλλων δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ)

Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ) πραγματεύεται οικονομικά θέματα σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ανισότητας, του εμπορίου, του δημοσιονομικού κανονισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις συμβούλων στον Ιδιωτικό τομέα ή εργάστηκε ως σύμβουλοι τόσο της γενικής όσο και της περιφερειακής διοίκησης σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Οικονομικής των Χρηματαγορών, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (EFMRCG)

To Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ), του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την 201719532 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 15226/Τεύχος Β’ 1603/10.05.2017).

Σε ένα συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον ο ρόλος και η αποστολή που καλείται να διαδραματίσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί δραματικά.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει ερευνητικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα, αλλά και να συμβάλλει με έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που θα αναλάβει για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων ή φορέων, Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών ή Θεσμών στην ανάπτυξη της χώρας.

Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως: τη σύγχρονη οικονομική θεωρία, το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο, την λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων και τέλος τις διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου.

Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού (iLeads)

Το iLEADS Laboratory στοχεύει στην ανάπτυξη και διαμοιρασμό γνώσεων εξειδίκευσης στις επιστημονικές περιοχές, που συνθέτουν το πεδίο της Στρατηγικής Ηγεσίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο εργαλείων και μεθόδων ψηφιακού μετασχηματισμού απαραίτητων για το σύγχρονο, διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Δημοσιεύσεις και Working Papers

Οι δημοσιεύσεις και τα έργα υπό συζήτηση (working papers) του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα IDEAS της πρωτοβουλίας RePEc (Research Papers in Economics). Το Τμήμα μας βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας δικής της σειράς έργων υπό συζήτηση (Working Paper Series).

SPOUDAI - Journal of Economics and Business

Το Τμήμα είναι “σπίτι” του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI – Journal of Economics and Business, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό περιδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά σε σύγχρονα θέματα της οικονομικής επιστήμης. 

Ερευνητικά Σεμινάρια

Το Τμήμα μας προσφέρει σε ετήσια βάση έναν αριθμό Ερευνητικών Σεμιναρίων, όπου διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά σεμινάρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Τα σεμινάρια, workshops και poster sessions της πρωτοβουλίας Joint Economic Research Seminars (JERS), και
 2. Τα εσωτερικά σεμινάρια του Τμήματος.

Τι είναι τα JERS:

Τα Joint Economic Research Seminar Series (JERS) είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης μελών ΔΕΠ και ερευνητών συνεργαζόμενων Τμήματων Οικονομικής Επιστήμης από πέντε  ελληνικά ΑΕΙ:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (host)
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Στόχος των JERS
 
Η δημιουργία μιας διαδραστικής ερευνητικής κοινότητας από την πλειοψηφία των Οικονομικών Τμημάτων της χώρας με απώτερο σκοπό τη διάχυση της γνώσης, την ενίσχυση των διατμηματικών συνεργασιών και εξωστρέφειας των ελληνικών Οικονομικών Τμημάτων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες (platforms) επικοινωνίας.
 
 
Διάρθρωση των JERS
 
Τα JERS απαρτίζονται από:
 • JERS {Seminars} – 8 παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων υψηλής ποιότητας από ερευνητές του εξωτερικού (συχνότητα: 1 παρουσίαση ανά μήνα, διάρκεια παρουσίασης: 1 ώρα),
 • JERS {Workshops} –  4 workshops στοχευμένα για νέους και ενεργούς ερευνητές (Σάββατα 10.30-12.30), και
 • JERS {Event} – 1 poster session που αποτελεί σύντομη παρουσίαση job market papers Ph.D. φοιτητών (Σάββατο 10.30-13.30).
 
 
Διοργανωτές των JERS
 
Κάθε Οικονομικό Τμήμα κάθε Παν/μιου που γίνεται μέλος των JERS ορίζει (μέσω της γενικής συνέλευσης) δύο εκπροσώπους του. Οι εκπρόσωποι όλων των Τμήματων-μελών  αποτελούν την οργανωτική επιτροπή που καθορίζει το πρόγραμμα των JERS

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πα.Πει.):
Κλαίρη Οικονομίδου (γενικός συντονισμός & οργάνωση των JERS)
Κατερίνα Καραδημητροπούλου (contact person of JERS speakers)
Bασίλης Καταβέλης (JERS IT support): vkatavelis@unipi.gr
 
Παν/μιο Ιωαννίνων:
Νίκος Τσακίρης
Βασίλης Λογοθέτης
 
Παν/μιο Μακεδονίας:
Θόδωρος Παναγιωτίδης
Αναστασία Λίτινα
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ):
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:
Βαγγέλης Βασιλάτος
Γιάννης Κοσπεντάρης
 • ΔΕΟΣ:
Παντελής Κάμμας
Νικόλας Τοπάλογλου
 
Παν/μιο Κρήτης:
Γιώργος Σταματόπουλος
Γρηγόρης Εμβαλωματής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Φραγκώ Κουραντή
Γεώργιος Δότσης

Στα Εσωτερικά Σεμινάρια του Τμήματος τα μέλη ΔΕΠ και οι διδακτορικοί μας φοιτητές παρουσιάζουν τις τρέχουσες μελέτες τους. Ο σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι να ληφθούν σχόλια, να γίνει ανταλλαγή ιδεών, να αυξηθεί η συνέργεια του Τμήματος και να προετοιμαστούν οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος για συνέδρια και ενδεχομένως την αγορά εργασίας.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις