Σύλλογος Φοιτητών Ο Πλάτων

Σύλλογος Φοιτητών Ο Πλάτων

Ο Σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς  «Ο ΠΛΑΤΩΝ» που ιδρύθηκε το 1978 αποτελεί  το μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Ανήκει στην ΕΦΕΕ και τυπικά διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, που είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Πειραιώς.  Όργανα του Συλλόγου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου μας. Σ’ αυτήν συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές.  Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ακόμη ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές.  Εκλέγεται κάθε χρόνο από καθολική ψηφοφορία σε ημερομηνία που καθορίζει η ΕΦΕΕ, ταυτόχρονα με όλους τους άλλους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας.  Στην ψηφοφορία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.

Τις έδρες του Δ.Σ. καταλαμβάνουν εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων ανάλογα με το ποσοστό ψήφων που θα συγκεντρώσουν στις φοιτητικές εκλογές.

Σκοπός του Δ.Σ. είναι η προώθηση και η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές και γενικότερα το Πανεπιστήμιο μας.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των παρατάξεων.  Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, λίγο πριν από τις φοιτητικές εκλογές και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές στα όργανα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων, Επιτροπή Ασύλου) είναι μέλη του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ο ΠΛΑΤΩΝ» και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.