Πιστοποίηση Αραβικής Γλώσσας

Πιστοποίηση Αραβικής Γλώσσας

ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για κάθε εξεταστική περίοδο.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 10° έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των εξέταστρων παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής.

Σε καμιά περίπτωση και με καμιά αιτιολογία δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις, αφού έχει ήδη καταβληθεί.

Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώνουν πολύ προσεκτικά το επίπεδο για το οποίο επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο υποψήφιος, οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης και θα πρέπει να έχει μαζί του κάποιο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία του σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), προς εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του.

Από την εξέταση αποκλείεται όποιος επιχειρήσει να δολιευθεί, προσκομίζοντας βοηθητικά μέσα που δεν επιτρέπονται ή παρέχοντας αυτά τα μέσα σε τρίτους, παρεμποδίζοντας με αυτόν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή η επίδοσή του δεν αξιολογείται. Ως μη επιτρεπτά βοηθητικά μέσα θεωρούνται έντυπα που δεν έχουν σχέση με το εξεταστικό υλικό, όπως λεξικά, βιβλία γραμματικής κλπ.

Τεχνικά βοηθητικά μέσα, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές μικρού μεγέθους ή άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, δεν επιτρέπεται να προσκομίζονται ούτε στο χώρο προετοιμασίας ούτε στο χώρο όπου διεξάγεται η εξέταση. Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, ειδικότερα, αυτά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στις τσάντες καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων οδηγεί σε απευθείας αποκλεισμό από τις εξετάσεις. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της εξέτασης προκύψει ότι υφίστανται λόγοι αποκλεισμού ενός υποψηφίου, η Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει τον υποψήφιο (να θεωρήσει δηλαδή τη συμμετοχή του στην εξέταση ως μη επιτυχή).

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

Δ) Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τα σύμβολα: «Α+» ( < 90 μονάδες), «Α» (80 – 89 Μονάδες). «Β+» (76 – 79 μονάδες), «Β» (70 – 75 Μονάδες) «C+» ( 66 – 69 μονάδες) και «C» (60 – 65 μονάδες).

Ανακοινώσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Τηλέφωνο E-mail
Πέγκυ Κόττου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων +30 210 4142333 arabiclanguage@unipi.gr
Logo FB 300x300 Arabic Language Certificate